×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Започва прием на проектни предложения по проект за преработване на продуктите от риболов и аквакултури на МИРГ „Поморие”


Започва прием на проектни предложения по проект за преработване на продуктите от риболов и аквакултури на МИРГ „Поморие”
Ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда
05 Юли 2019, Петък, 17:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

Безвъзмездната финансова помощ има за цел да насърчи инвестициите в изграждането на нови и модернизацията на съществуващите предприятия

 

Местната инициативна рибарска група - Поморие обяви, че е стартирал приемът на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”.

Местна инициативна рибарска група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Целта на мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие”, е подпомагането на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури и ще допринесе до насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие” е насочена към насърчаване на инвестициите в изграждане на нови и модернизация на съществуващи предприятия в секторите на преработването и предлагането на пазара, свързани с:

 • Модернизация на предприятията за намаляване вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
 • Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
 • Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
 • Подобряването условията на труд в предприятията;
 • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно МНСПА.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие” ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

"Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, свързани с реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци.
 • Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, свързани с подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд.
 • Инвестиции,  свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването.
 • Инвестиции, свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007.
 • Инвестиции, които водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Разходи за строително-монтажни работи;
 • Закупуване  на нови  машини и оборудване  (включително компютърно), съоръжения и други,  пряко  свързани с  предвидената  инвестиция,  в  това  число  и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително  придобити чрез финансов лизинг;
 • Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани  с  подобряване на производството, включително придобити  чрез  финансов  лизинг;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • Подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект. Технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията. Разходите за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол са до 5 % от общата стойност на допустимите разходи.
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 39 от ПМС 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за   получаване   на топлинна  и/или електроенергия, необходими и пряко  свързани с производствената  дейност на кандидата, включително  придобити  чрез финансов лизинг;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти –  до 2 % от стойността на инвестицията;
 • Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 % от стойността на инвестицията;
 • Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
 • Съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци - използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт;
 • Оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
 • Съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
 • Специализирани транспортни средства, отговарящи на нуждите и капацитета на предприятието, свързани с подобряване на производството и доказана заетост в предприятието минимум 60% от работните дни годишно. Ще бъде допустимо подпомагането само на един брой специализирано транспортно средство, свързано с дейността, за която се кандидатства за обслужване извън рамките на предприятието.

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Краен срок за подаване на проектните предложения е 07.10.2019 г. 17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 250 000 лв.

7. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 125 000 лв.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

ВАЖНО: Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон за целия Програмен период по мярката е  125 000 лв. БФП

9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

ВАЖНО: Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки.

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 т.

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

 

Критерии за оценка

Тежест на показателите

1.

Инвестициите по проектното предложение водят до:

30

1.1

Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци 

8

1.2

Реализиране на икономии на енергия

8

1.3

Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд 

7

1.4

Разработване/ внедряване на нови продукти, процеси, услуги, технологии, системи за управление на производството и/или организация, вкл. за предлагане на пазара

7

2.

С реализиране на инвестицията се създават нови работни места

15

2.1

До 4 работни места 

5

2.2

От  5 до 10 работни места

10

2.3

Над 10 работни места

15

3.

Преработване на видове с:

15

3.1

Много добър пазарен потенциал и/или черна мида

15

3.2

Добър пазарен потенциал

10

4.

Запазване на съществуващите работни места в преработвателното предприятие

10

5.

Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването

10

6.

Предприятия с регистрация в БАБХ

10

7.

Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги и/или суровини

10

 

Максимален брой точки:

100

 

 

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Изпълнителен директор – Георги Петков, 0882 42 00 86, [email protected]

Подробна информация можете да получите в офиса на МИРГ Поморие на адрес: град Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, Помещение 2, тел. 0882 42 00 86.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 

-           на сайта на Сдружение „МИРГ – Поморие - http://mirg-pomorie.eu/

-           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/


В категории: Поморие


България Всички новини
Новата билетна система на БДЖ ще се забави незнайно докога Новата билетна система на БДЖ ще се забави незнайно докога

Обещанието на транспортния министър и на ръководството на холдинга бе тя да заработи напълно до края на юни

Разширяват пристана на остров Света Анастасия в Бургас, администрацията иска от Мин.съвет право на строеж Разширяват пристана на остров Света Анастасия в Бургас, администрацията иска от Мин.съвет право на строеж

Докладната на кмета Димитър Николов се разгледа днес на извънредна сесия на Общинския съвет, получи единодушно одобрение

Бойко Борисов заплава в морето: „Как ще се радват, ако се обърнеме” Бойко Борисов заплава в морето: „Как ще се радват, ако се обърнеме”

Присъства на военното учение "Бриз 2019"

Китайският мол в Бургас смайва с цени близки до подарък Китайският мол в Бургас смайва с цени близки до подарък

Всички дрехи и обувки са с 15% отстъпка до 17-ти август

Цацаров и Карадайъ по-богати и от премиера, и от президента Цацаров и Карадайъ по-богати и от премиера, и от президента

От данъчните декларации станаха ясни най-богатите политици в България 

Фенове на Нефтохимик се събират за мащабен протест в събота Фенове на Нефтохимик се събират за мащабен протест в събота

Привържениците настояват да се разреши проблема с липсата на стадион в Бургас

Новият член на СЕМ, подкрепена само от ГЕРБ и ДПС, завършила „Аграрна икономика” с 3,89 Новият член на СЕМ, подкрепена само от ГЕРБ и ДПС, завършила „Аграрна икономика” с 3,89

Галина Георгиева бе издигната от Вежди Рашидов

Дъщерята на Митьо Очите пред Флагман.бг: Баща ми не е агресор, а тежко пострадал Дъщерята на Митьо Очите пред Флагман.бг: Баща ми не е агресор, а тежко пострадал

Висок едър мъж за кратко се спира на входа на заведението, а след това агресивно се насочва към паркираните в близост автомобили - той е агресор, а не баща ми, категорична е Станислава

Шефката на НАП била в отпуск, Горанов й нямал доверие за информационната сигурност Шефката на НАП била в отпуск, Горанов й нямал доверие за информационната сигурност

Предстоял разговор с Галя Димитрова

Васил Велев: Българските плажове не може да се каже, че са пусти. Тази антиреклама е перверзна Васил Велев: Българските плажове не може да се каже, че са пусти. Тази антиреклама е перверзна

Има отлив на туристи, но сезонът още не е свършил, а август месец всъщност е пикът на сезона, каза шефът на АИКБ

Издирват седем души след пороите в Турция Издирват седем души след пороите в Турция

Над 4 000 души са напълно откъснати от света

Италия - новото фискално Ел Дорадо? Италия - новото фискално Ел Дорадо?

За да спре изтичането на мозъци, страната залага на фискалната привлекателност на територията си
 

Кьовеши остана единствен кандидат за европейски главен прокурор Кьовеши остана единствен кандидат за европейски главен прокурор

Източници от ръководството на Европарламента потвърдиха пред "Зиаре", че Кьовеши остава единственият кандидат на Европарламента за този пост

Десетки загинали и ранени след адска касапница в Турци Десетки загинали и ранени след адска касапница в Турци

До тези кървави цифри се стигна, след като микробус с нелегални мигранти се преобърна в провинция Ван

 

Япония в траур: Десетки жертви в аниме студио! Япония в траур: Десетки жертви в аниме студио!

За палежа е арестуван мъж, който крещял „Умрете!“

Приятел на Клинтън създал педофилски остров на разврата Приятел на Клинтън създал педофилски остров на разврата

Една от жертвите твърди, че обслужвала сина на английската кралица принц Андрю

След 71 години брак! Съпрузи умряха в един и същи ден След 71 години брак! Съпрузи умряха в един и същи ден

94-годишният Хърбърт починал първи, а след 12 часа починала 88-годишната му съпруга

 

Триумф: Атанас Скатов изкачи девети осемхилядник Триумф: Атанас Скатов изкачи девети осемхилядник

Тази сутрин алпинистът от Сливен стъпи на връх Гашербрум 2 

Ето го най-бързия развод в света - 2 часа след сватбата Ето го най-бързия развод в света - 2 часа след сватбата

Причината са публикувани снимки във фейсбук, булката нямала право

Експери алармират: Не носете телефона в джоба си, защото... Експери алармират: Не носете телефона в джоба си, защото... Лекарите отдавна бият тревога и категорично забраняват на мъжете да носят устройството в джоба на панталоните си
Бойко Атанасов Бойко Атанасов Главният прокурор в момента се е отдал на политическата власт Виц на деня Виц на деня Обява:
"Вие обичате сутрин да ви донесат кафе в леглото, но сте сами? Бригада опитни хамали ще ви достави вас и вашето легло до всяко кафене в града"
Виц на деня Виц на деня Мъж тича в районното и вика:
- Стрелях по тъща си, вкарвайте ме в килията!
- Тя умря ли?
- Ако беше умряла, за какво щеше да ми е да се крия тук!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Умните хора не се обиждат, а веднага почват да планират отмъщение.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори