×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Останете си вкъщи!
Накратко
НА ЖИВО

Започва прием на проектни предложения по проект за преработване на продуктите от риболов и аквакултури на МИРГ „Поморие”


Започва прием на проектни предложения по проект за преработване на продуктите от риболов и аквакултури на МИРГ „Поморие”
Ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда
05 Юли 2019, Петък, 17:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

Безвъзмездната финансова помощ има за цел да насърчи инвестициите в изграждането на нови и модернизацията на съществуващите предприятия

 

Местната инициативна рибарска група - Поморие обяви, че е стартирал приемът на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”.

Местна инициативна рибарска група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Целта на мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие”, е подпомагането на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури и ще допринесе до насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие” е насочена към насърчаване на инвестициите в изграждане на нови и модернизация на съществуващи предприятия в секторите на преработването и предлагането на пазара, свързани с:

 • Модернизация на предприятията за намаляване вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
 • Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
 • Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
 • Подобряването условията на труд в предприятията;
 • Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно МНСПА.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие” ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

"Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, свързани с реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци.
 • Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, свързани с подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд.
 • Инвестиции,  свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването.
 • Инвестиции, свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007.
 • Инвестиции, които водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Разходи за строително-монтажни работи;
 • Закупуване  на нови  машини и оборудване  (включително компютърно), съоръжения и други,  пряко  свързани с  предвидената  инвестиция,  в  това  число  и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително  придобити чрез финансов лизинг;
 • Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани  с  подобряване на производството, включително придобити  чрез  финансов  лизинг;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • Подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект. Технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията. Разходите за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол са до 5 % от общата стойност на допустимите разходи.
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 39 от ПМС 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за   получаване   на топлинна  и/или електроенергия, необходими и пряко  свързани с производствената  дейност на кандидата, включително  придобити  чрез финансов лизинг;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти –  до 2 % от стойността на инвестицията;
 • Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 % от стойността на инвестицията;
 • Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
 • Съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци - използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт;
 • Оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
 • Съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
 • Специализирани транспортни средства, отговарящи на нуждите и капацитета на предприятието, свързани с подобряване на производството и доказана заетост в предприятието минимум 60% от работните дни годишно. Ще бъде допустимо подпомагането само на един брой специализирано транспортно средство, свързано с дейността, за която се кандидатства за обслужване извън рамките на предприятието.

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Краен срок за подаване на проектните предложения е 07.10.2019 г. 17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 250 000 лв.

7. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 125 000 лв.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

ВАЖНО: Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон за целия Програмен период по мярката е  125 000 лв. БФП

9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

ВАЖНО: Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки.

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 т.

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

 

Критерии за оценка

Тежест на показателите

1.

Инвестициите по проектното предложение водят до:

30

1.1

Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци 

8

1.2

Реализиране на икономии на енергия

8

1.3

Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд 

7

1.4

Разработване/ внедряване на нови продукти, процеси, услуги, технологии, системи за управление на производството и/или организация, вкл. за предлагане на пазара

7

2.

С реализиране на инвестицията се създават нови работни места

15

2.1

До 4 работни места 

5

2.2

От  5 до 10 работни места

10

2.3

Над 10 работни места

15

3.

Преработване на видове с:

15

3.1

Много добър пазарен потенциал и/или черна мида

15

3.2

Добър пазарен потенциал

10

4.

Запазване на съществуващите работни места в преработвателното предприятие

10

5.

Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването

10

6.

Предприятия с регистрация в БАБХ

10

7.

Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги и/или суровини

10

 

Максимален брой точки:

100

 

 

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Изпълнителен директор – Георги Петков, 0882 42 00 86, [email protected]

Подробна информация можете да получите в офиса на МИРГ Поморие на адрес: град Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, Помещение 2, тел. 0882 42 00 86.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 

-           на сайта на Сдружение „МИРГ – Поморие - http://mirg-pomorie.eu/

-           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/


В категории: Поморие


България Всички новини
Почина доайенът на бургаската медицина д-р Сабето Асса Почина доайенът на бургаската медицина д-р Сабето Асса

Той е създател и ръководител на школата по неврология в Бургас, направила от десетки лекари перфектните специалисти по неврология

Дизайнерката на Деси Радева роди момченце Дизайнерката на Деси Радева роди момченце

Първата дама избра нейна рокля за посещението си при папата преди 3 години, а нейна брошка подари семейство Радеви на английската кралица

Контролът по спазването на епидемиологичните мерки в Несебър продължава Контролът по спазването на епидемиологичните мерки в Несебър продължава

На всеки два часа се дезинфекцират  помещенията, работните плотове и площи, които се докосват от пациентите и медицинския персонал, като използваните препарати са с най-висок клас

Забраниха отпуските и почивките в МВР, ще дават бонуси на полицаите на първа линия Забраниха отпуските и почивките в МВР, ще дават бонуси на полицаите на първа линия

Полицаи, пожарникари и оперативни работници ще са на терен за празниците, обясни вътрешният министър

Бургас предоставя храна на нуждаещите се чрез различни социални услуги Бургас предоставя храна на нуждаещите се чрез различни социални услуги

Топъл обяд ще могат да получат 250 лица

Бойко Борисов за Гергьовден: Има три варианта за 6 май, ще решим на 30 април Бойко Борисов за Гергьовден: Има три варианта за 6 май, ще решим на 30 април

От думите му не стана ясно какви са опциите, но идикациите са, че може да влезем без извънредно положение през май

В Австралия тестват антипаразитен препарат срещу COVID-19 В Австралия тестват антипаразитен препарат срещу COVID-19 Проучванията до този момент са само лабораторни, предстоят и клинични тестове Ученици от ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ създадоха видео клип със съвети за предпазване от COVID-19 Ученици от ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ създадоха видео клип със съвети за предпазване от COVID-19

Видео продуктът на проектнобазираното обучение в ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" е реализиран заедно с децата от 1-ви клас

Заради извънредното положение: Кремират незабравимия актьор Вълчо Камарашев, отлагат погребението Заради извънредното положение: Кремират незабравимия актьор Вълчо Камарашев, отлагат погребението

Траурната процесия ще е след 13-ти май, очакваме и дъщеря му Мина да се завърне от САЩ

НФСБ продължава дарителската си кампания с жест към медиците в Сливен и Асеновград НФСБ продължава дарителската си кампания с жест към медиците в Сливен и Асеновград

Дарителската кампания на НФСБ в тежката ситуация на борба с коронавируса продължава

От 26 април Испания ще започне бавно да се връща към нормалния живот От 26 април Испания ще започне бавно да се връща към нормалния живот

Премахването на карантината трябва да бъде планирано и организирано, така че да няма пикове и заразени

Почина жената, разкрила любовната връзка на Бил Клинтън с Моника Люински Почина жената, разкрила любовната връзка на Бил Клинтън с Моника Люински

Трип почина от тежко заболяване

Британците изтрещяха: Масово палят стълбове от 5G мрежата, докарвали им коронавирус Британците изтрещяха: Масово палят стълбове от 5G мрежата, докарвали им коронавирус

Вчера Facebook премахна страница, на която се виждат снимки на горящи стълбове за пренос на 5G мрежа, която насърчава другите да направят същото

Мистерия: НЛО с формата на поничка летя над Одеса Мистерия: НЛО с формата на поничка летя над Одеса

Уфолози гадаят дали тайнственият обект е на извънземни

COVID-19 заразява и убива чернокожи в тревожно висока степен COVID-19 заразява и убива чернокожи в тревожно висока степен В сраната растат исканията да се съобщава расата на болните, хоспитализираните и умиращите от COVID-19 БМВ започва да прави маски БМВ започва да прави маски

От автомобилния гигант заявиха още, че имат готовност да закупят необходимото за производството на маски оборудване.

Полицейски час влиза в сила в цяла Сърбия Полицейски час влиза в сила в цяла Сърбия

От мярката ще бъдат изключени определени групи

Прогноза: С крути мерки жертвите в САЩ ще са над 80 000 до август Прогноза: С крути мерки жертвите в САЩ ще са над 80 000 до август

Математиците очакват пикът на заразата отвъд Океана да е на 26 април

Британец получи 3 месеца затвор за кражба на 3 маски Британец получи 3 месеца затвор за кражба на 3 маски

Силното търсене на този вид защитни средства предизвика безмилостна конкуренция между различните държави

Оптимизъм в Англия. Въпреки черната статистика, отварят училища Оптимизъм в Англия. Въпреки черната статистика, отварят училища

Карантинните мерки обаче няма да бъдат преразглеждани в понеделник, както бе планирано

Илиян Василев Илиян Василев Не отписвайте още Мавродиев, прокуратурата не си е казала думата Виц на деня Виц на деня - Докторе, животът ми е пълна скука...
- Намерете си любовник!
- Имам двама...
- Разкажете на мъжа си за тях!
Виц на деня Виц на деня Две проститутки решават кръстословица: Голям съд за течности - чете едната. Презервоар - отговаря другата. - Не, започва с буквата Р. - Тогава е резерватив! Статус във фейсбук Статус във фейсбук Песимистът чува: - След малко. Оптимистът: - С лед, малко. Реалистът въобще не се ослушва, а си налива сам
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори