×
София Парламентарни избори 2023 Местни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
 • СДС предложи 22 септември да стане национален празник на България
 • Освободиха от ареста мъжа, задържан с близо 400 хил.лева в Несебър, които според прокуратурата са за купуване на гласове
 • Ивайло Дражев е първият регистриран кандидат-кмет на Бургас
 • Златан Ибрахимович се изфука с Ferrari за 2,3 милиона евро
 • Юлиан Нагелсман официално бе назначен за новия селекционер на германския национален отбор по футбол
 • Хеликоптер е паднал край село Гърмен
 • Честваме 115 години независима България!
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Поморийското езеро – предпоставка за устойчиво икономическо развитие на региона


25 Май 2023, Четвъртък, 11:45 ч.
Автор: Флагман.Бг

 

Община Поморие в изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.008-0001, „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, финансиран по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., с финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, проведе редица дейности и мероприятия, адресиращи актуални и съществени теми във връзка с целевата територия и опазването на нея на съответните наблюдавани видове и техните местообитания.

Проектът се основава на интегриран подход и комплексни мерки, насочени към опазване и подобряване на природозащитно състояние на животински видове и природни местообитания в следните четири защитени зони от мрежата Натура 2000 в рамките на териториалния обхват на МИГ Поморие: BG0000151 Айтоска планина; BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър;  BG0000133 Камчийска и Еменска планина и BG0000620 Поморие.

В тази връзка, по Дейност 1 на проекта са изпълнени интегрирани мерки, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на целевата територия, в това число и консолидирани мерки, насочени към отводняване/пренасочване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води от соленото Поморийско езеро и осъществяване на видеоконтрол на периметъра, в принос към по-добрата защита на влажната зона на езерото и увеличаване спектъра на информиране и защита на видовете и местообитанията на територията на изброените защитени зони.

В допълнение, по Дейност 3 на проекта са осигурени съответните тясно, специализирани услуги чрез предоставянето на необходимата експертна помощ и мониторинг, а именно:

 • Експертни анализи и проучвания, които имат за цел набавяне и осигуряване на специфична информация за изпълнението на консервационните дейности от проекта;
 • Наблюдения и мониторинг на състоянието на природните местообитания и на присъствието, разпространението и популационните параметри на целевите видове в границите на защитените зони в рамките на МИГ Поморие.

В резултат на последните е изготвен експертен доклад „Резултати от проведени наблюдения (мониторинг) на видове и местообитания, подлежащи на мониторинг на територията на МИГ Поморие“.

Осъществен е мониторинг на целевите защитени видове, при следните параметри:

Видове:

 • Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
 • Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
 • Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Параметри за наблюдение:

 • Популация в зоната (присъствие, разпространение, обилие)
 • Възрастова и полова структура
 • Брой находища

Честота: Двукратно в периода на изпълнение на проекта, преди и след реализиране на предвидените преки консервационни дейности, с цел получаване на първоначални данни и оценка на ефекта.

 Като допълнителни резултати от провеждането на наблюденията и мониторинга са установени още приоритетни видове, спрямо предварително дефинираните три такива, а именно:

 • В Защитена зона „Айтоска планина“ са установени още два приоритетни вида: шипоопашата костенурка и пъстър смок;
 • В Защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър“ са установени още три приоритетни вида: шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и пъстър смок
 • В Защитена зона „Поморие“ е установен още един приоритетен вид: пъстър смок.

Осъществен е и мониторинг на целевите природни местообитания, при следните параметри:

Обект на проучването:  Природно местообитание 1150 Крайбрежни лагуни

Пунктове за наблюдение: 22 пункта, разположени в ЗЗ BG0000620 „Поморие“

Параметри за наблюдение:

 • Хидроекологичен мониторинг по параметри рН, електропроводимост, температура, разтворен кислород, биогени (NO3-N, NO2-N, общ NH4-N, PO4-P, общ Р), дънна безгръбначна фауна;
 • Параметри за Благоприятен природозащитен статус

Честота: Еднократно през 2021 г.

Обобщено, от проведените наблюдения и мониторинг на целевите видове и местообитания са изведени, както установените въздействия и заплахи за тях, така и е идентифициран възможния принос на различните заинтересовани страни в посока превенция и подобряване на статуса им, а именно чрез:

 • Осъзнаване и популяризиране на икономическите ползи от екосистемните услуги (например добив на сол, лечебна кал, допълнителни туристически услуги, свързани с природната стойност, опрашители, самопречистване на водите и почвите);
 • Устойчиво стопанско ползване на природните ресурси в защитените зони от Натура 2000;
 • Приоритетно развитие на инвестиции и дейности съвместими с оптималните условия на средата в защитените зони;
 • Пространствено разпределение на инвестициите с цел избягване на натиск върху най-уязвимите територии;
 • Въвеждане на добри практики и смекчаващи мерки;
 • Образователни и информационни кампании.

По Дейност 2 на проекта, чрез различни информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни е привлечено вниманието на идентифицираните целеви аудитории и са създадени предпоставки за по-широка обществена подкрепа, целяща смекчаване на антропогенните въздействия и заплахи върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие. Като част от медийната кампания по проекта за разпространение по различни комуникационни канали (електронни, ТВ и Радио медии) са създадени подходящи аудио-визуални продукти, а именно:

Кратък сюжетен клип, интервю с кметът на Община Поморие г-н Иван Алексиев, от което под формата на трейлър е създаден кратък материал за разпространение чрез регионална ТВ медия и цалото изказване на градоначалника по темата.

 •  

На проведени в периода 10-11 май 2023 г. три последователни срещи с представители на различни заинтересовани страни е представена и обсъдена ролята на антропогенното влияние върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие, както и установените типове въздействия и заплахи за тях. Изложени са показателите за оценка на природозащитното състояние на ниво защитена зона на целевата територията, както и едни от най-значимите заплахи, сред които от: пожари, замърсяване, общи въздействия и заплахи за видовете.

Участниците на срещите проведоха дискусия за това как заинтересованите страни, ангажирани с екологичните проблеми на територията на МИГ Поморие могат да допринесат за намаляване на антропогенното влияние върху целевите видове и местообитания в защитените зони на територията на МИГ Поморие. В тази връзка е обсъдена и необходимостта от намаляване на замърсяването с твърди отпадъци (промишлено и селскостопанско); предотвратяване възникването на пожари (промишлени и селскостопански); намаляване влиянието на туристическата дейност, в зависимост от установените фактори на ниво защитена зона, оказващи неблагоприятно влияние върху видовете и върху местообитанията им, както и други съотносими актуални въпроси по темата.

По време на дискусиите, в рамките на отделните срещи, всяка от заинтересованите страни, сред които: местен бизнес, НПО-сектор и мести и регионални власти, имаше възможност да изложи своите гладни точки и предложения за това как да бъдат опазени защитените зони, в това число и Поморийското езеро. Участниците се обединиха около общият интерес да бъдат съхранени за бъдещите поколения, както Поморийското езеро, така и останалите защитени територии в МИГ Поморие. Заинтересованите страни застанаха зад общата визия, че съхраняването на уникалното природно наследство в региона е от интерес, както за местната общност, така и за бъдещото устойчиво икономическо развитие на региона и че използването на екосистемни подходи на местно ниво е съществен принос към изграждането на съвременна, модерна, по-конкурентоспособна регионална и национална икономика, включително чрез прилагане на инструмента за интегрирани териториални инвестиции, актуален за програмен период 2021-2027 г.

С реализацията на проекта, Община Поморие постави добро начало за бъдещо обединяване на усилията и утвърждаване на по-широко сътрудничество между различните заинтересовани страни, като механизъм за осигуряване на принос към подобряване на екологичното състояние в региона, включително и на защитените територии на МИГ Поморие.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“


В категории: Поморие


България Всички новини
Осъдиха бургаска мама – намерила малолетна булка за непълнолетния си син Осъдиха бургаска мама – намерила малолетна булка за непълнолетния си син Елка Ш. им помогнала да заживеят съпружески, след което двете деца си направили свое дете 6 женски навика, които страшно вбесяват мъжете 6 женски навика, които страшно вбесяват мъжете Ето кои са те  Как да определиш какъв човек стои пред теб по обувките му Как да определиш какъв човек стои пред теб по обувките му Ако видите жена, обута с обувки на висока платформа, най-вероятно гледате романтична личност Зодиите, които постоянно имат проблеми във връзките Зодиите, които постоянно имат проблеми във връзките Ето кои са те  Бургас ще изгражда високотехнологичен студентски кампус на "5-ти километър" Бургас ще изгражда високотехнологичен студентски кампус на "5-ти километър" Академичният център ще включва високотехнологични научно-изследователски лаборатории Рецепта за апетитен сладкиш с боровинки и извара Рецепта за апетитен сладкиш с боровинки и извара Вижте как да го приготвите Последното интервю на Тошо Тошев, с което той се сбогува със света Последното интервю на Тошо Тошев, с което той се сбогува със света По ирония на съдбата разговорът с него излиза в деня на кончината му Днес да си честитим празника, в неделя – бегом към София на бинго с драг кралици Днес да си честитим празника, в неделя – бегом към София на бинго с драг кралици Предстои следващата порция оргазми, платена от нас Истината за Мира Добрева и как бе с единия крак в отвъдното Истината за Мира Добрева и как бе с единия крак в отвъдното Възстановяването й ще продължи дълго, но ще се оправи, категорични са лекари  Дъщеря й скоро ще я направи баба Дъщеря й скоро ще я направи баба За никого не е тайна, че Мари Будева от години е обвързана със сина на Деляна Маринова – Джуджи
Бодибилдър свали 80 кг и стана жена Бодибилдър свали 80 кг и стана жена Здравенякът с мека китка прекарва над 20 години в ежедневни тренировки, за да изгради чудовищните си мускули и да се занимава професионално с бойни спортове Откриха изчезналия хеликоптер, пилотът е починал Откриха изчезналия хеликоптер, пилотът е починал Машината е паднала на 1-2 км от мястото на излитане, в дере, в труднодостъпна местност Как Армения загуби окончателно Нагорни Карабах Как Армения загуби окончателно Нагорни Карабах Докато тя се бе отдала на либерал-глобалистични утопии, Азербайджан се подготви за война. И я спечели ЕС преведе на Украйна 1,5 млрд. евро за социални плащания, болници и училища ЕС преведе на Украйна 1,5 млрд. евро за социални плащания, болници и училища Чрез този инструмент Съюзът помага на страната да покрие неотложните си нужди Този участник в "Игри на волята" е новата изтривалка на България, всички го обиждат Този участник в "Игри на волята" е новата изтривалка на България, всички го обиждат Вместо да се държи като мъжкар, той демонстрира доста женско поведение в някои свои изяви Истината лъсна: Ето какво се случва с Хърватия след въвеждане на еворто Истината лъсна: Ето какво се случва с Хърватия след въвеждане на еворто Социалните последици могат да бъдат тежки и дългосрочни ЕС обмисля въвеждането на категория за водачи на високопроходими автомобили ЕС обмисля въвеждането на категория за водачи на високопроходими автомобили Вижте още какви промени ще се въведат Азербайджан предлага амнистия за арменските бойци, които предадат оръжията си Азербайджан предлага амнистия за арменските бойци, които предадат оръжията си Светкавичната 24-часова военна операция на Азербайджан принуди етническите арменци в Карабах да приемат унизително споразумение за прекратяване на огъня в сряда Москва вика посланика ни заради изгонените свещеници Москва вика посланика ни заради изгонените свещеници Ние не сме варвари, каза посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова Близки на загинал в катастрофа съдят Google заради остарели маршрути в навигацията им Близки на загинал в катастрофа съдят Google заради остарели маршрути в навигацията им Ето каква е историята
Николай ДЕНКОВ, премиер Николай ДЕНКОВ, премиер Президентът Радев много често говори неверни неща Виц на деня Виц на деня – Шефе, трябва да ми повишиш заплатата! Голямо семейство издържам.
– Колко деца имаш, Миме?
– Три – две мои и едно от свекървата.
Виц на деня Виц на деня Ромче моли баща си:
– Тате, ще ме вземеш ли от детската градина?
Бащата:
– Не мога! На училище съм, помоли мъжа ти!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук В две думи мога да обобщя всичко, което научих през живота си: животът продължава!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори
Flagman.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.Научете повече