×
София Парламентарни избори 2023 Личност на годината 2022 Местни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
 • Започват проверки в цялата страна на компаниите за бързи кредити
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Поморийското езеро – предпоставка за устойчиво икономическо развитие на региона


25 Май 2023, Четвъртък, 11:45 ч.
Автор: Флагман.Бг

 

Община Поморие в изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.008-0001, „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, финансиран по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., с финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, проведе редица дейности и мероприятия, адресиращи актуални и съществени теми във връзка с целевата територия и опазването на нея на съответните наблюдавани видове и техните местообитания.

Проектът се основава на интегриран подход и комплексни мерки, насочени към опазване и подобряване на природозащитно състояние на животински видове и природни местообитания в следните четири защитени зони от мрежата Натура 2000 в рамките на териториалния обхват на МИГ Поморие: BG0000151 Айтоска планина; BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър;  BG0000133 Камчийска и Еменска планина и BG0000620 Поморие.

В тази връзка, по Дейност 1 на проекта са изпълнени интегрирани мерки, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на целевата територия, в това число и консолидирани мерки, насочени към отводняване/пренасочване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води от соленото Поморийско езеро и осъществяване на видеоконтрол на периметъра, в принос към по-добрата защита на влажната зона на езерото и увеличаване спектъра на информиране и защита на видовете и местообитанията на територията на изброените защитени зони.

В допълнение, по Дейност 3 на проекта са осигурени съответните тясно, специализирани услуги чрез предоставянето на необходимата експертна помощ и мониторинг, а именно:

 • Експертни анализи и проучвания, които имат за цел набавяне и осигуряване на специфична информация за изпълнението на консервационните дейности от проекта;
 • Наблюдения и мониторинг на състоянието на природните местообитания и на присъствието, разпространението и популационните параметри на целевите видове в границите на защитените зони в рамките на МИГ Поморие.

В резултат на последните е изготвен експертен доклад „Резултати от проведени наблюдения (мониторинг) на видове и местообитания, подлежащи на мониторинг на територията на МИГ Поморие“.

Осъществен е мониторинг на целевите защитени видове, при следните параметри:

Видове:

 • Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
 • Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
 • Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Параметри за наблюдение:

 • Популация в зоната (присъствие, разпространение, обилие)
 • Възрастова и полова структура
 • Брой находища

Честота: Двукратно в периода на изпълнение на проекта, преди и след реализиране на предвидените преки консервационни дейности, с цел получаване на първоначални данни и оценка на ефекта.

 Като допълнителни резултати от провеждането на наблюденията и мониторинга са установени още приоритетни видове, спрямо предварително дефинираните три такива, а именно:

 • В Защитена зона „Айтоска планина“ са установени още два приоритетни вида: шипоопашата костенурка и пъстър смок;
 • В Защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър“ са установени още три приоритетни вида: шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и пъстър смок
 • В Защитена зона „Поморие“ е установен още един приоритетен вид: пъстър смок.

Осъществен е и мониторинг на целевите природни местообитания, при следните параметри:

Обект на проучването:  Природно местообитание 1150 Крайбрежни лагуни

Пунктове за наблюдение: 22 пункта, разположени в ЗЗ BG0000620 „Поморие“

Параметри за наблюдение:

 • Хидроекологичен мониторинг по параметри рН, електропроводимост, температура, разтворен кислород, биогени (NO3-N, NO2-N, общ NH4-N, PO4-P, общ Р), дънна безгръбначна фауна;
 • Параметри за Благоприятен природозащитен статус

Честота: Еднократно през 2021 г.

Обобщено, от проведените наблюдения и мониторинг на целевите видове и местообитания са изведени, както установените въздействия и заплахи за тях, така и е идентифициран възможния принос на различните заинтересовани страни в посока превенция и подобряване на статуса им, а именно чрез:

 • Осъзнаване и популяризиране на икономическите ползи от екосистемните услуги (например добив на сол, лечебна кал, допълнителни туристически услуги, свързани с природната стойност, опрашители, самопречистване на водите и почвите);
 • Устойчиво стопанско ползване на природните ресурси в защитените зони от Натура 2000;
 • Приоритетно развитие на инвестиции и дейности съвместими с оптималните условия на средата в защитените зони;
 • Пространствено разпределение на инвестициите с цел избягване на натиск върху най-уязвимите територии;
 • Въвеждане на добри практики и смекчаващи мерки;
 • Образователни и информационни кампании.

По Дейност 2 на проекта, чрез различни информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни е привлечено вниманието на идентифицираните целеви аудитории и са създадени предпоставки за по-широка обществена подкрепа, целяща смекчаване на антропогенните въздействия и заплахи върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие. Като част от медийната кампания по проекта за разпространение по различни комуникационни канали (електронни, ТВ и Радио медии) са създадени подходящи аудио-визуални продукти, а именно:

Кратък сюжетен клип, интервю с кметът на Община Поморие г-н Иван Алексиев, от което под формата на трейлър е създаден кратък материал за разпространение чрез регионална ТВ медия и цалото изказване на градоначалника по темата.

 •  

На проведени в периода 10-11 май 2023 г. три последователни срещи с представители на различни заинтересовани страни е представена и обсъдена ролята на антропогенното влияние върху целевите видове и местообитания във всички защитени зони на територията на МИГ Поморие, както и установените типове въздействия и заплахи за тях. Изложени са показателите за оценка на природозащитното състояние на ниво защитена зона на целевата територията, както и едни от най-значимите заплахи, сред които от: пожари, замърсяване, общи въздействия и заплахи за видовете.

Участниците на срещите проведоха дискусия за това как заинтересованите страни, ангажирани с екологичните проблеми на територията на МИГ Поморие могат да допринесат за намаляване на антропогенното влияние върху целевите видове и местообитания в защитените зони на територията на МИГ Поморие. В тази връзка е обсъдена и необходимостта от намаляване на замърсяването с твърди отпадъци (промишлено и селскостопанско); предотвратяване възникването на пожари (промишлени и селскостопански); намаляване влиянието на туристическата дейност, в зависимост от установените фактори на ниво защитена зона, оказващи неблагоприятно влияние върху видовете и върху местообитанията им, както и други съотносими актуални въпроси по темата.

По време на дискусиите, в рамките на отделните срещи, всяка от заинтересованите страни, сред които: местен бизнес, НПО-сектор и мести и регионални власти, имаше възможност да изложи своите гладни точки и предложения за това как да бъдат опазени защитените зони, в това число и Поморийското езеро. Участниците се обединиха около общият интерес да бъдат съхранени за бъдещите поколения, както Поморийското езеро, така и останалите защитени територии в МИГ Поморие. Заинтересованите страни застанаха зад общата визия, че съхраняването на уникалното природно наследство в региона е от интерес, както за местната общност, така и за бъдещото устойчиво икономическо развитие на региона и че използването на екосистемни подходи на местно ниво е съществен принос към изграждането на съвременна, модерна, по-конкурентоспособна регионална и национална икономика, включително чрез прилагане на инструмента за интегрирани териториални инвестиции, актуален за програмен период 2021-2027 г.

С реализацията на проекта, Община Поморие постави добро начало за бъдещо обединяване на усилията и утвърждаване на по-широко сътрудничество между различните заинтересовани страни, като механизъм за осигуряване на принос към подобряване на екологичното състояние в региона, включително и на защитените територии на МИГ Поморие.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“


В категории: Поморие


Осми сме в ЕС по пиене
Осми сме в ЕС по пиене 03/06/2023, Събота 11:40 0
България Всички новини
150 деца чакат за сърдечна операция 150 деца чакат за сърдечна операция Листата на чакащите постоянно расте България ще има два медицински хеликоптери до месец България ще има два медицински хеликоптери до месец Асен Меджидиев пожела новият здравен министър да завърши успешно поръчката И малкият син на „розовата“ актриса Диана Габровска стана футболист, заминава на турнир в Приморско И малкият син на „розовата“ актриса Диана Габровска стана футболист, заминава на турнир в Приморско Страшно много се гордеем с успехите на децата. Трудът дава резултати и се надяваме занапред на още много триумфи, споделя Диана Киевски медии: В България разобличиха мошеничества с украинските бежанци Киевски медии: В България разобличиха мошеничества с украинските бежанци Става въпрос за двойни регистрации и настаняване на хора над максималния капацитет на хотелите Осми сме в ЕС по пиене Осми сме в ЕС по пиене Няколко държави обмислят предупредителни надписи върху бутилките с алкохол МВР обяви тревожна статистика за високата скорост в населените места МВР обяви тревожна статистика за високата скорост в населените места Данните са събирани на 282 локации на територията на страната Край на цветните чадъри в центъра на Бургас, как бизнесът приема новата наредба Край на цветните чадъри в центъра на Бургас, как бизнесът приема новата наредба Тя ще важи за преместваемите обекти по основните улици на града Явор Гечев за украинския внос: Кризите не са овладени Явор Гечев за украинския внос: Кризите не са овладени Според него ЕС не е достатъчно прецизен и бърз в взимането на решения Народните представители Константин Бачийски и Даниела Божинова с приемна в Бургас Народните представители Константин Бачийски и Даниела Божинова с приемна в Бургас Мида, изчезнала преди повече от 60 години, се завърна в Черно море Мида, изчезнала преди повече от 60 години, се завърна в Черно море Какви са причините за това, както и доколко е полезно да консумираме миди
В САЩ посегнаха и на Библията, въвеждат тежка забрана В САЩ посегнаха и на Библията, въвеждат тежка забрана Светото писание пращяло от секс, вулгарност и насилие И просто така - всичко за събирането на Ким Катрал и Сара Джесика Паркър И просто така - всичко за събирането на Ким Катрал и Сара Джесика Паркър Ще видим отново Саманта Джоунс на екран Вицепрезидентът на ЕП: България е написала домашното си за Шенген Вицепрезидентът на ЕП: България е написала домашното си за Шенген Според Евелин Регнер няма пречки пред членството на страната ни Зеленски: Украйна е готова да започне контраофанзивата си Зеленски: Украйна е готова да започне контраофанзивата си Вярваме силно, че ще успеем, заяви той Ето колко са повишени цените на плажовете в Гърция Ето колко са повишени цените на плажовете в Гърция Навсякъде това лято се наблюдава поскъпване на плажните услуги Прецедент! Франция забрани полетите на кратки разстояния Прецедент! Франция забрани полетите на кратки разстояния Под ударите попадат полети от Париж до Нант, Бордо и Лион Газът по „Турски поток“ спира Газът по „Турски поток“ спира Причината е планирана профилактика Италианци готвят стачка, ако не се овладеят цените на пастата Италианци готвят стачка, ако не се овладеят цените на пастата Заплахата предизвика спешно заседания на правителството Ад: 280 жертви при катастрофа между два влака в Индия Ад: 280 жертви при катастрофа между два влака в Индия Над 900 души са пострадали, очаква се броят на загиналите да се увеличава 61-годишна учителка давала уроци по секс на тийнейджър 61-годишна учителка давала уроци по секс на тийнейджър Обяснявала на младежа, че се учи от истинска жена
Гълъб ДОНЕВ, служебен премиер Гълъб ДОНЕВ, служебен премиер Да се погрижим за счетоводните записи на държавата Виц на деня Виц на деня - Излез, подъл сърахливецо! Стани и се бий!
- Марийке, престани да ми крещиш в гащите. Изобщо не е възбуждащо.
Виц на деня Виц на деня Баба се кара на внучката:
- Къде си хукнала така, ма?
- На купон.
- Бърже да си сложиш гащи!
- Бабо, ти на опера като ходиш, слагаш ли си тапи в ушите?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Казват, че пътят към сърцето на мъжа минава през стомаха. Това е северният път, има и южен.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори
Flagman.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.Научете повече