×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
  • Утре, 27 януари, започва ваксинирането на потребителите и персонала на домовете за възрастни хора в София
  • Затягат условията за почетни бургазлии, ще искат по 1000 подписа за номинация
  • През 2020 г. случаите на домашно насилие се увеличили с около 4 000
  • Протестното отваряне на заведения се отменя
  • В САЩ вече се влиза само с отрицателен тест за COVID-19
  • Напусна ни известният художник Ганчо Карабаджаков
  • Можем да ваксинираме от 50 хил. до 100 хил. души на ден, твърди здравният министър
НА ЖИВО

Уникални интериори променят учебната среда в СУ“Св.св.Кирил и Методий“ в Карнобат


30 Декември 2020, Сряда, 19:26 ч.
Автор: Флагман.бг

Във вся­ко учи­ли­ще има екип от ме­ни­джър, фо­то­г­раф, ли­те­ра­тор, пи­ар и де­ко­ра­то­ри, ко­и­то ос­но­в­но ра­бо­тят по про­е­к­та. Все­ки, кой­то се вклю­чи бла­го­т­во­ри­тел­но и ре­ши да по­мо­г­не, с ка­к­во­то мо­же, е до­б­ре до­шъл

 

Про­е­к­тът но­си име­то „Оби­чам мо­е­то учи­ли­ще“ и се ре­а­ли­зи­ра чрез ан­г­лий­с­ка­ бла­го­т­во­ри­тел­на ор­га­ни­за­ция. Ми­си­я­та на та­зи ор­га­ни­за­ция е да по­д­к­ре­пи об­ра­зо­ва­ни­е­то, ка­то да­ри ком­фор­т­на и ре­ла­к­си­ра­ща уче­б­на сре­да.

Ор­га­ни­за­ци­я­та из­би­ра цве­то­ве на ста­и­те, ко­ри­до­ри­те, ме­бе­ли, на­с­тил­ки на по­да, що­ри… (ако е не­об­хо­ди­мо). Из­ра­бо­т­ва гра­фи­чен ди­зайн на ин­ди­ви­ду­ал­ни та­пе­ти за вся­ка стая, ко­ри­до­ри и фо­а­йе­та. Пе­ча­та та­пе­ти­те с ла­те­к­со­ви ма­с­ти­ла на во­д­на ос­но­ва, ко­и­то са без­в­ре­д­ни за де­ца­та, и ги по­с­та­вя.

Във вся­ко учи­ли­ще има екип от ме­ни­джър, фо­то­г­раф, ли­те­ра­тор, пи­ар и де­ко­ра­то­ри, ко­и­то ос­но­в­но ра­бо­тят по про­е­к­та. Все­ки, кой­то се вклю­чи бла­го­т­во­ри­тел­но и ре­ши да по­мо­г­не, с ка­к­во­то мо­же, е до­б­ре до­шъл, пише Karnobat-voice.com.

Учи­ли­ще­то из­би­ра та­пе­ти, сред мно­же­с­т­во пре­д­ло­же­ния от ор­га­ни­за­ци­я­та. По­д­би­рат се по­зи­ти­в­ни ми­с­ли, ци­та­ти и ду­ми, ко­и­то се пе­ча­тат вър­ху та­пе­та. Та­ка все­ки та­пет и вся­ка стая ста­ват уни­кал­ни.

Про­е­к­тът, за кой­то се кан­ди­да­т­с­т­ва, мо­же да бъ­де осъ­ще­с­т­вен в рам­ки­те на 1- 3 го­ди­ни, а го­д­но­ст­та му е 5 го­ди­ни.

Та­ка и ние от СУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – гр. Кар­но­бат кан­ди­да­т­с­т­ва­х­ме, а ра­бо­та за­по­ч­на­х­ме през ля­то­то на 2019 го­ди­на, раз­ка­з­ва Ка­те­ри­на Ку­не­ва, ко­я­то е част от на­чи­на­ни­е­то от са­мо­то му на­ча­ло. „То­га­ва ме­ни­джър по про­е­к­та бе­ше Ири­на Та­не­ва, фо­то­г­раф – Вър­бан Вър­ба­нов, пи­ар – Тин­ка Ди­ми­т­ро­ва, ли­те­ра­тор-На­де­ж­да Пе­т­ко­ва, а де­ко­ра­то­ри- Ека­те­ри­на Ян­ко­ва, Го­с­по­дин­ка Вел­че­ва и Ка­те­ри­на Ку­не­ва.

Стартирахме с ра­бо­та­та по пър­вия етаж в на­чал­но­то учи­ли­ще, ка­то се из­вър­ши ча­с­ти­ч­но из­кър­т­ва­не на ма­зил­ка­та, шпа­к­ло­ва­не, сла­га­не на ги­п­со­кар­тон на сте­ни­те, къ­де­то има та­пе­ти, бо­я­ди­с­ва­не и де­ко­ри­ра­не спо­ред ин­те­ри­ор­ния ди­зайн. С из­к­лю­че­ние на по­ла­га­не­то на ги­п­со­кар­то­на, вси­ч­ко ос­та­на­ло се ре­а­ли­зи­ра с по­мо­щ­та на учи­те­ли­те, пер­со­на­ла в учи­ли­ще и до­б­ро­вол­ци (би­в­ши и на­с­то­я­щи уче­ни­ци, ро­ди­те­ли, при­я­те­ли).

Се­га еки­път пре­тър­пя мал­ки про­ме­ни, по­ра­ди от­съ­с­т­ви­е­то на ко­ле­ги и из­г­ле­ж­да та­ка: ме­ни­джър и фо­то­г­раф – Ка­те­ри­на Ку­не­ва, пи­ар-Тин­ка Ди­ми­т­ро­ва, де­ко­ра­то­ри – Ека­те­ри­на Ян­ко­ва, Го­с­по­дин­ка Вел­че­ва и Жел­ка Ру­се­ва, а ли­те­ра­тор-от­но­во е На­де­ж­да Пе­т­ко­ва.

Ра­бо­та­та с ор­га­ни­за­ци­я­та по про­е­к­та про­ти­ча из­ця­ло он­лайн, из­по­л­з­вай­ки раз­ли­ч­ни кон­фе­рен­т­ни сре­щи, имей­ли и ра­бо­та с та­б­ли­ци и до­ку­мен­ти. На пръв по­г­лед зву­чи мал­ко стран­но и до­ри не­въз­мо­ж­но, но с мно­го уси­лия и раз­ли­ч­ни обу­че­ния се по­с­ти­га тър­се­ният кра­ен ре­зул­тат.

Въл­ну­ва­що е да ра­бо­тиш по то­зи про­ект. В на­ча­ло­то вси­ч­ко ти се стру­ва мно­го да­ле­ч­на цел. На­и­с­ти­на е та­ка – все­ки ден се тру­диш, по­ня­ко­га се ядо­с­ваш, че не­що не се по­лу­ча­ва, бър­заш… Но всъ­щ­ност, ра­бо­тей­ки с до­бър екип, съ­з­да­вай­ки кра­со­та, уют и ком­форт, вре­ме­то ня­как не­у­се­т­но ми­на­ва. И в на­ча­ло­то на се­п­тем­в­ри си ми­с­лиш как вси­ч­ко е ми­на­ло и ка­к­во­то и да е ста­на­ло, е би­ло за до­б­ро.

 Съ­що не­що ху­ба­во в то­зи про­ект е, че и де­ца­та взе­мат уча­с­тие – най-ве­че в про­е­к­та „Де­ца­та и цве­тя­та“, къ­де­то имат за за­да­ча, с по­мо­щ­та на учи­те­ля и ро­ди­те­ли­те си да за­са­дят цве­тя-чи­с­та­чи и да де­ко­ри­рат са­к­сий­ки­те в ста­я­та, спо­ред цве­та и изо­б­ра­же­ни­я­та на та­пе­та.

То­ва ля­то про­дъл­жи­х­ме с вто­рия етаж на мал­ка­та сгра­да и я за­вър­ши­х­ме ця­ло­с­т­но. Там се из­вър­ши­ха съ­щи­те про­це­ду­ри, за да из­г­ле­ж­да се­га тол­ко­ва ую­т­но и при­ве­т­ли­во учи­ли­ще­то.

В го­ля­ма­та сгра­да та­зи го­ди­на ра­бо­ти­х­ме са­мо по ед­на стая, за ко­я­то г-жа Не­ли Кли­су­ро­ва и кла­сът й бя­ха съ­б­ра­ли сре­д­с­т­ва. Ка­би­не­тът по ма­те­ма­ти­ка е на вто­рия етаж и след ре­мон­та той ве­че си­яе в не­ж­но ли­ла­во и е об­но­вен с та­пет.

Ди­ре­к­то­рът, г-жа Мар­га­ри­та Па­с­ка­ле­ва има идея и на­ме­ре­ние да про­дъл­жим ра­бо­та­та по то­зи про­ект и за ос­та­на­ли­те стаи в го­ля­ма­та сгра­да. Раз­би­ра се, то­ва ще ста­ва по­е­та­п­но, за­що­то го­во­рим за двой­но по­ве­че и по-го­ле­ми стаи на все­ки етаж, двой­но по-дъл­ги ко­ри­до­ри, а с то­ва и двой­но по­ве­че сре­д­с­т­ва от стра­на на учи­ли­ще­то. Вре­ме­то за из­пъл­не­ние съ­що не е за по­д­це­ня­ва­не, ето за­що се на­дя­вам и по­ве­че ро­ди­те­ли и съ­ми­ш­ле­ни­ци да се вклю­чат до­б­ро­вол­но и да по­мо­г­нат, с ка­к­во­то мо­гат.

За­вър­ш­вай­ки ка­би­не­та по ма­те­ма­ти­ка, все по­ве­че ко­ле­ги от про­гим­на­зи­а­лен и гим­на­зи­а­лен етап при­до­би­ха пре­д­с­та­ва как то­ч­но ще из­г­ле­ж­дат ста­и­те им. Все по­ве­че ен­ту­си­а­зъм се че­те в очи­те им, ко­е­то пре­д­по­ла­га и се­ри­о­з­но от­но­ше­ние към про­е­к­та. В на­ча­ло­то вси­ч­ки бя­ха с ле­ки ре­зер­ви, но ви­ж­дай­ки по­ло­жи­тел­на­та про­мя­на, бър­зо ре­ши­ха ка­къв та­пет би­ха ис­ка­ли да кра­си ка­би­не­та им и с ка­к­ви по­зи­ти­в­ни ми­с­ли и ду­ми да ги по­с­ре­ща.

За­по­ч­вай­ки ра­бо­та по про­е­к­та, по­ве­че­то от нас бя­ха при­те­с­не­ни, че „тол­ко­ва труд ще оти­де на вя­тъ­ра“.

При­те­с­ня­ва­х­ме се от от­но­ше­ни­е­то и дей­с­т­ви­я­та на де­ца­та. Има­х­ме опа­се­ния, че вси­ч­ко ще бъ­де из­д­ра­с­ка­но, та­пе­ти­те ще бъ­дат къ­са­ни мал­ко, по мал­ко. С ра­дост мо­га да ка­жа, че то­ва не е та­ка. По­ве­че­то уче­ни­ци се от­на­сят към но­ва­та об­с­та­но­в­ка та­ка, ся­каш е у до­ма им и ис­кат да я за­па­зят по-дъл­го вре­ме кра­си­ва. Раз­би­ра се има и та­ки­ва, на ко­и­то тря­б­ва да се при­по­м­нят по­ня­ко­га пра­ви­ла­та, но ка­то ця­ло от­но­ше­ни­е­то към свър­ше­на­та ра­бо­та е мно­го до­б­ро.

Ня­ма да за­б­ра­вя ми­на­ла­та го­ди­на и пър­вия уче­бен ден. Вси­ч­ки бя­х­ме раз­въл­ну­ва­ни да по­с­ре­щ­нем де­ца­та в но­ви­те стаи, а те­х­ни­те очи­ч­ки бя­ха впе­ре­ни в при­ка­з­ни­те изо­б­ра­же­ния. По-го­ле­ми­те се за­чи­та­ха и в ду­ми­те, ко­е­то още по­ве­че ос­ми­с­ля­ше про­е­к­та и ра­бо­та­та ни. А пре­д­с­та­ве­те си ка­к­во е би­ло за де­ца­та от пре­ду­чи­ли­щ­на въз­раст и те­зи от пър­ви клас – да ги по­с­ре­щат Ме­чо Пух, Пра­с­чо, Йо­ри, или още с вли­за­не­то да при­с­тъ­п­ват ся­каш в дво­рец, око­ло тях да се ре­ят феи. Не­за­б­ра­ви­мо! То­ва е иде­я­та – да вли­заш в учи­ли­ще и то­ва да ти но­си ра­дост и же­ла­ние да ра­бо­тиш и тво­риш!“, категорична е  Ка­те­ри­на Ку­не­ва.


В категории: Карнобат


5
Коментара
5
Коментара по темата
5.
*********
05.01.2021 18:23:32
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
4.
Празни училища
31.12.2020 09:20:59
2
7
Създават удобства за даскалите, учениците не им се влиза в училищата. Жалка бЪЛГАРИЯ.
3.
Не само отлични идеи...
30.12.2020 23:28:53
5
4
Насърчително е, че не само идеите и проектите са съдържателни, а имат възпитателна и естетическа стойност. Може ефективно да се приобщи и по-широка общественост в различен аспект. Поздравления. Дерзайте!
2.
RE-1
30.12.2020 20:58:16
2
6
"Смирненски" е най-доброто.
1.
Дре
30.12.2020 20:47:31
0
8
С тези цици на стената направо уникални.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Красимир и Станимир, които обраха апартамента на бургазлия, отиват в затвора за 2 години Красимир и Станимир, които обраха апартамента на бургазлия, отиват в затвора за 2 години

Двамата изгладнели варненци бяха хванати по време на специализирана полицейска акция

5 неща, които да обмислите, преди да си легнете с шефа 5 неща, които да обмислите, преди да си легнете с шефа

Не очаквайте началникът ви да има специално отношение към вас

3 причини мъжете да не се влюбват във вас 3 причини мъжете да не се влюбват във вас

Вижте къде може би грешите

Крими тийнейджъри пребиха бургазлия от кв. Горно Езерово за 100 лв. Крими тийнейджъри пребиха бургазлия от кв. Горно Езерово за 100 лв.

Извършителите са на възраст между 11 и 18 години, някои имат и досиета

Какво е второто лице на всяка зодия Какво е второто лице на всяка зодия

Вижте тук

Чудесен десерт: Бананови мъфини със сушени сливи Чудесен десерт: Бананови мъфини със сушени сливи

Невероятно вкусни са

Поредно проучване сочи: Строгият локдаун и затварянето на бизнеси не помагат, а вредят Поредно проучване сочи: Строгият локдаун и затварянето на бизнеси не помагат, а вредят

Хора с хронични заболявания бяха оставени на произвола на съдбата заради серия от грешни предположения и политическа арогантност, пише Раян МакМакен

Бургаско студио слага с отстъпка филъри на мъжки устни за Св. Валентин Бургаско студио слага с отстъпка филъри на мъжки устни за Св. Валентин

Досега тази процедура беше основно за жени и събуждаше еротични мисли за френска любов

Нова министерска заповед: Моловете и кината отварят на 1 февруари, ресторантите – на 1 март Нова министерска заповед: Моловете и кината отварят на 1 февруари, ресторантите – на 1 март

Маските вече няма да може да се заменят с шлемове или други средства

Туроператори предупреждават: Не бързайте с резервации в чужбина Туроператори предупреждават: Не бързайте с резервации в чужбина

Препоръката се отнася и за съседна Гърция

Атака с нож във Франкфурт, петима са пострадали Атака с нож във Франкфурт, петима са пострадали

Нападателят е задържан

Италианският премиер подаде оставка Италианският премиер подаде оставка

Джузепе Конте се надява да му връчат отново върнатия мандат и да направи ново правителство

 

АстраЗенека предложи на ЕС да започне доставки на ваксината си по-рано АстраЗенека предложи на ЕС да започне доставки на ваксината си по-рано

Предложението е било направено на две извънредни срещи, проведени вчера

Над 150 арестувани на протести срещу полицейския час в Нидерландия Над 150 арестувани на протести срещу полицейския час в Нидерландия

В две от населените места са изпратени специални части на полицията

Ваксината на Модерна предпазвала от новите щамове на COVID-19 Ваксината на Модерна предпазвала от новите щамове на COVID-19

Това показвали проведените изследвания

Катрин и Даная от ОУ "П.Р. Славейков" са финалисти в състезание по творческо писане на английски език Катрин и Даная от ОУ "П.Р. Славейков" са финалисти в състезание по творческо писане на английски език

Отличното представяне на възпитаничките на ОУ "П.Р. Славейков" ги нареди сред18-те финалисти в последния кръг на състезанието

 

Рибарските портове - любимо място за разходки и риболов и през зимата Рибарските портове - любимо място за разходки и риболов и през зимата

Всички новоизградени портове имат освен лодкостоянки и свободни зони за риболов

 

Откриха мъртъв бивш гръцки министър на яхтата му Откриха мъртъв бивш гръцки министър на яхтата му

Сифис Валиракис вероятно се е подхлъзнал и е паднал в морето

Момче на 11 г. e най-младата жертва на COVID-19 в Хърватия Момче на 11 г. e най-младата жертва на COVID-19 в Хърватия

По неофициална информация детето не е боледувало от други болести

Норвегия с пълно затваряне в Осло и още 9 общини заради британския щам на COVID-19 Норвегия с пълно затваряне в Осло и още 9 общини заради британския щам на COVID-19 Забранени са всички масови събития с изключение на погребенията, а както и масовите спортни и развлекателни дейности за деца и възрастни
Костадин Ангелов, министър на здравеопазването Костадин Ангелов, министър на здравеопазването Парадокс е, че аз воювам с вас за вашето здраве Виц на деня Виц на деня Скандал!
Жената към мъжа:
- Сега отивам в кухнята и ще строша цялата посуда!
Мъжът доволно:
- Върви, купил съм пластмасова - многоскандална!
Виц на деня Виц на деня - Добре де, ти никога ли не си имала "мокри" сънища с мен?
- Имала съм. Веднъж сънувах, че те давя.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Лекарството, към което никой никога няма да има алергия, това е нежността
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори