×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Да бъда, а не да очаквам!


27 Март 2020, Петък, 15:52 ч.

 

Настоящата статия е създадена по проект 785700—FID „Да изпълним невъзможните мечти“, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз, изпълняван в партньорство между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет (координатор) - https://knowhowcentre.nbu.bg/ и Фондация "Проджекта" (партньор) - https://www.projecta-org.eu/

Как възникна идеята за проекта?

3 години назад във времето, по статистически данни на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Държавна агенция за Бежанците към МС (ДАБ към МС), през април 2017 г., в България има:

• 22 Дома за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, където растат 603 деца на възраст между 7 и 18 г.;

• 17 Транзитни жилища, където растат 146 деца на възраст между 7 и 18 години, лишени от родителски грижи;

• 8 Бежански центъра, където растат 204 непридружени деца на мигранти на възраст между 14 и 17 годни с различна националност, главно от Сирия (9.8%), Афганистан (77.4%) и Ирак (6.37%).

Обобщено представено, към онзи момент има 953 деца в държавна грижа, от които всяка година около 180 напускат грижа – юноши на възраст 15 – 18 г.

Вземайки предвид цитираните данни, експертните екипи от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет (НХЦ-НБУ) и Фондация "Проджекта" идентифицираха 3 основни предизвикателства на национално ниво, които бяха засегнати чрез проекта, а именно:

• Идентифицирани нужди от изграждане на капацитет на професионалистите, работещи за и с деца, с права на деца и закрила на деца във връзка с осигуряването на релевантни, основни услуги (консултации) за напускащите държавна грижа с оглед създаване и реализиране на техните лични проекти за живота и прилагане на методи за справяне с враждебната или рискова обкръжаваща среда за подготовка на напускането на грижата преди навършване на съответната възраст;

• Осигуряването на подкрепа след напускане на грижата не е достатъчно. Идентифицирана бе необходимост от подобряване на достъпа на напускащите грижа до съществени услуги, като висше образование, професионално обучение и достъп до пазара на труда;

• Нямаше общ интегриран подход, по който да работят заедно различните релевантни заинтересовани страни, така че не бе достатъчно да има само „Публика“ и „Влияние“ на децата, напускащи грижата.

В тази връзка, при разработката на проекта бе приложен моделът на проф. Лаура Лънди за детско участие чрез осигуряване на „Пространство“, „Глас“, „Публика“ и „Влияние“.

Защо обединихме сили и експертиза за кандидатстване с проект директно пред Европейската Комисия?

Основната причина беше продиктувана от взаимо-допълняемостта на двата партньора – НХЦ, НБУ и Фондация „Проджекта“ с оглед мисията и целите на двете организации, насочени в една посока.

В тази връзка, базирайки се на основната експертиза, както и на изследванията на НХЦ по темата „Деинституционализация – случаят България“, за водещ партньор и координатор на проекта беше избран НБУ.

Фондация „Проджекта“ пък беше избрана за партньор, като юридическо лице в неправителствения сектор на Република България, действащо като нестопанска организация в обществена полза, която от създаването си през 2006 г. концентрира дейността си основно върху проекти с висока обществена значимост със социална насоченост предимно в сферата на работата с деца и младежи, вкл. различни уязвими групи, в т.ч. деца, лишени от родителски грижи, непридружени деца на мигранти, имигранти в различни полово-възрастови групи и др., както и проекти за повишаване на капацитета на различни целеви групи, в т.ч. професионалисти, работещи с бежанци и работещи с деца, лишени от родителски грижи; учители; студенти и младежи, също така проекти за повишаване на експертния капацитет на различни публични институции, както и такива свързани с опазване на биоразнообразието в защитени зони и местообитания. В подкрепа на партньорството бе взета предвид и мисията на Фондация „Проджекта“, която е да развива и подкрепя социално отговорно поведение сред структурите на гражданското общество като разработва и управлява проекти, свързани с изпълнението на дейности от високо обществено значение.

За асоциирани партньори по проекта бяха привлечени първоначално, при възникване на проектната идея 6 институции: ДАЗД, ДАБ, Агенция по заетостта (АЗ), Регионално сдружение на общините „Марица“, община Пловдив и община Стара Загора. Впоследствие, при изпълнение на проекта като асоциирани партньори бяха привлечени и: Агенция за социално подпомагане, Столична община, както и активно взеха участие екипите на 25 резидентни услуги.

По този начин беше сформирано устойчиво тристранно партньорство между академия (в лицето на НХЦ, НБУ), гражданско общество - НПО (в лицето на Фондация „Проджекта“) и национална и местна власт (в лицето на изброените асоциирани партньори).

От друга страна, партньорството беше сформирано и на база наличието на няколко общи възможности, използвани в проекта, а именно:

• НХЦ като представител на академията разполага с експерти със съответните компетенции и опит, необходими за разработката на двете Методологии по проекта;

• Наличен е разработен съществуващ Национален Координационен Механизъм (НКМ) на ДАЗД, който имаше възможност да бъде използван като база за създаване на 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа чрез включване на всички релевантни заинтересовани страни и съвместната им работа;

• Наличен бе създаден Хъб за закрила на децата за Юго-Източна Европа (НБУ чрез НХЦ е местен партньор по проекта за създаване на Хъб-а), който има общо 3146 членове и 322 академични членове от различни държави, сред които Албания, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния, Сърбия и Шотландия.

Какво и как заложихме и планирахме да постигнем заедно?

На база идентифицираните предизвикателства и възможности, беше определена и основната цел на проекта, а именно: изграждане на капацитета на професионалистите, работещи за и с деца, за правата на деца и закрила на децата като институции, осигуряващи държавна грижа за деца, лишени от родителска грижа и държавна грижа за непридружени деца на мигранти чрез:

1. разработване на надеждни и устойчиви методически инструменти за предоставяне на съответните основни услуги за деца в държавните грижи и подпомагане на тяхното подходящо напускане на грижи при навършване на необходимата възраст и

2. надграждане на съществуващия Национален координационен механизъм на ДАЗД в 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа, чрез прилагане на два подхода: интегриран и „Обучи-обучителя“ подход.

От тази гл.т. разработеното проектно предложение беше пряко адресирано към приоритетите на поканата по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, Тема „Изграждане на капацитет в областта на правата на детето“.

Дейностите по проекта бяха групирани в общо 5 работни пакета, а именно:

1. Управление и координация на проекта, където са включени дейности по създаване на екип за управление на проекта и самото управление на проекта, както и дейности по координиране на проекта с партньора и с асоциираните партньори

2. Разработване на 2 методологии за обучение на професионалисти, вкл.:

 • Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на личен проект за живота след напускане на държавната грижа;
 • Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа.

3. Изпълнение на пилотни дейности за апробиране на методологиите, вкл.: осигуряване на местна координация; провеждане на обучения на професионалисти, работещи пряко с деца; супервизия на процеса на изпълнение на Методологиите, вкл. провеждане на срещи на супервайзърите за обмяна на опит и осигуряване на обратна връзка, както и провеждането на анализ на получената обратна връзка и подобряване на двете разработени Методологии.

4. Надграждане на Националния координационен механизъм в 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа чрез създаване на:

 • мрежа за осигуряване на основните услуги за напускащите грижа, в т.ч. услуги за личностно развитие, справяне с вредни навици, превенция над хазарт, агресия и рисково поведение и т.н.;
 • мрежа за осигуряване на достъп до висше образование и професионално обучение за напускащите грижа, в т.ч. осигуряване на консултации относно съществуващите възможности за висше образование и професионално обучение, индивидуални възможности спрямо придобити знания, умения, резултати и т.н.; възможности за кариерно развитие и др.;
 • мрежа за осигуряване на достъп до пазара на труда на напускащите грижа.

5. Разпространение на Методологиите, публичност и информационни събития на национално и транс-гранично ниво, в т.ч. електронно разпространение на Методологиите на национално и транс-гранично ниво чрез провеждане на уебинари за професионалисти работещи за и с деца и техните права и закрила на детето; провеждане на е-конференция между заинтересованите страни; провеждане на 2 транс-гранични информационни работни срещи и провеждане на информационна кампания на национално ниво, вкл. изработка на 1 късометражен филм; реализация на 5 онлайн публикации и изработка на 2 ТВ спота и тяхното разпространение в съответния информационен канал.

Какво постигнахме заедно в края на 24-месечния проект?

Екипът на НХЦ, в партньорство с Фондация „Проджекта“, с ДАЗД, ДАБ, АЗ, АСП, общините: София, Пловдив и Стара Загора, както и с активното участие на екипите на 25 резидентни услуги, създаде модел на работа, ориентиран към преодоляване на сериозния проблем, свързан с липсата на социални умения и умения за самостоятелен и независим живот на младежите, които живеят в резидентни услуги за живота след напускане на услугите.

Моделът е съчетание на академичното знание с практиката и включва:

(1) нови методи и подходи в работата на екипите на услугите, свързани с подкрепа за създаване на личен проект за живота след напускане на държавната грижа на всеки младеж и

(2) изграждане на подкрепяща мрежа от различни специалисти и хора, които да помогнат на младежа да започне да изпълнява целите на своя личен проект за живота.

Основен инструмент за промяна на качеството в работата на услугите са методологиите, които екипът по проекта създаде:

Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на Личен проект за живота след напускане на държавната грижа - дава познания, свързани с изграждане на идентичност; придобиване на самостоятелност и необходима подкрепа в периода на преход към възрастност; познания, свързани с това какво представлява личния проект и как да го постигнем с децата и младежите; помага за трениране на умения и прилагане на подход, основан на силните страни и подход на личностно центрирано планиране;

Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа. Тя е организирана около четири  въпроса, по които децата мислят, докато създават своите лични проекти за живота:

 • Кои са видовете среди?
 • Кои са рисковете, които тези среди крият и какви са стратегиите за справяне с тях?
 • Кои са възможностите на тези среди и как да ги използвам?
 • Кои са възможностите и рисковете в мен при реализирането на моя проект?

Моделът е апробиран на терена на 25 резидентни услуги, чиито екипи бяха обучени да прилагат новите методологии в практиката си. В процеса на съвместна работа и постоянна супервизия се създаде екип от 65 лични наставници, който започна по-интензивно общуване с младежите. Създадоха се по-силни доверителни връзки между тях, промениха се отношенията. Заедно с младежите, те преживяваха емоциите, свързани с мечти за бъдещето и трудностите да повярват, че има смисъл да планират живота си. И като резултат - 132 младежи на възраст 14-18 г. работиха по своите Лични проекти за живота след напускане на държавната грижа.

Ако първата част на модела на работа, който екипът на Ноу-хау център към НБУ разви по проекта, включваше да помогнем на младежите да започнат да мечтаят и да създадат своите лични проекти, то втората част е свързана със създаване на условия за изпълнение на проектите и увереност у младежите, че личният проект не е просто лист хартия и че може да стане реалност. Тази увереност се постигна с работата на създадената подкрепяща мрежа, включваща консултанти на младежите в сферата на образованието, социалните услуги и заетостта. В това усилие бяхме сериозно подкрепени от общините, дирекциите за социално подпомагане към АСП и Бюрата по труда. Освен с индивидуални консултации, свързани с възможности за продължаване на образованието и кариерно развитие, със започване на работа и получаване на доходи, консултантите провеждаха групови дискусии по теми, които младежите са заявили като актуални; проведоха се срещи с работодатели в реална работна среда, организира се участие на младежите в трудови борси; срещи с ключови хора от общината и различни социални услуги. Мечтите, заложени като цели в личните проекти, започнаха стъпка по стъпка да стават реалност – повече от 20 младежи бяха подкрепени от консултантите и започнаха работа, бяха подкрепени и в предоставяне на общински жилища; получават допълнителна подготовка за да продължат образованието си в средното училище, а някои и в университет.

В резултат от работата по проекта спрямо моделът и подкрепящата мрежа беше постигнато следното:

 • 120 младежа, напускащи грижа на възраст 15-18 г. директно получиха основни услуги (консултации) от трите местни екипа – София, Пловдив и Стара Загора за създаването и реализирането на своите лични проекти  за живота, както и прилагането на методите за справяне с враждебна и рискова обкръжаваща среда;
 • 100 деца и младежи, от които 80 деца, лишени от родителски грижи и 20 непридружени деца и младежи – мигранти бяха подкрепени пряко от личните си наставници с подкрепата на местните супервизори, работещи с младежите в услугите чрез надградения Национален координационен механизъм на ДАЗД в 3-компонентна подкрепяща мрежа.

Прилагането на модела повиши компетенциите и качеството на работата на специалистите, работещи с децата и младежите в резидентните услуги, което от своя страна повиши качеството на грижата и условията за развитие на младежите. Личният проект за живота на всеки младеж, който е фокус на модела е основен инструмент за активно включване на младежите в процеса на целенасочено планиране на живота след напускане на държавната грижа; на стимул и търсене на възможности и подкрепа за осъществяване на целите, заложени в проекта. Моделът структурира по нов начин взаимодействието между институциите като част от активно действаща подкрепяща мрежа, която измерва резултатите от своята работа през конкретната подкрепа и променените съдби на младежите, с които работи.

И на финала - постигнатото в цифри:

 • 2 разработени Методологии;
 • 8 проведени обучения;
 • 2 разработени обучителни материала;
 • 120 предоставени индивидуални консултации на напускащите грижа;
 • 1 надграден съществуващ Национален координационен механизъм на ДАЗД;
 • 100 предоставени услуги от създадената подкрепяща мрежа;
 • 4 проведени уебинара;
 • 1 проведена e-конференция;
 • 1 създадена e-мрежа;
 • 2 проведени транс-гранични уеб инфрмационни-работни срещи;
 • 5 осъществени онлайн публикации;
 • 1 създадени и разпространен късометражен филм;
 • 2 създадени и разпространени ТВ спота.

Основен аудио-визуален и въздействащ върху широката аудитория продукт е заснетия по проекта късометражен филм „Бъдеще в бъдеще време". Той разказва историите, пътят на създаването и реализацията на лични проекти за живота на деца, напускащи държавната грижа. Това е филм за непреклонния дух, вяра в собствените сили, надежда, че (не)възможните мечти могат да бъдат реализирани за живота, и доказателство, че заедно в подкрепяща мрежа можем повече.

Филмът може да гледате безплатно в YouTube канала на Фондация „Проджекта“, както и директно тук

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“ - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ и Фондация „Проджекта“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която публикацията съдържа.


В категории: Животът


5 трика за чувствен секс
5 трика за чувствен секс 31/05/2020, Неделя 22:00 0
България Всички новини
5 трика за чувствен секс 5 трика за чувствен секс

Спри да бързаш!

Коронавирусът засилва влиянието на Путин върху икономиката на Русия Коронавирусът засилва влиянието на Путин върху икономиката на Русия

От фискалните стимули ще се възползват предимно големите компании, по-малките и частни фирми ще получат ограничена подкрепа от държавата

Капсулата на SpaceX с двамата астронавти на борда се скачи с МКС Капсулата на SpaceX с двамата астронавти на борда се скачи с МКС

Мисията е определяна като историческа

Катето Евро с послание към българите от Созопол: Нека подкрепим родния туризъм! Катето Евро с послание към българите от Созопол: Нека подкрепим родния туризъм!

Хора, аз съм в Созопол, на мястото, на което снимахме „Оркестър без име, елате и вие, зове актрисата

Орхан Мурад в откровена изповед: Ашколсун на Сузанита, че се изчисти в наркокомуната! Орхан Мурад в откровена изповед: Ашколсун на Сузанита, че се изчисти в наркокомуната!

Мен никога не ме е удряла, само баба си и дядо си, сподели певецът
 

Каква е COVID реалността и можем ли да живеем без много? Каква е COVID реалността и можем ли да живеем без много?

Любен Дилов, проф. Иво Петров и Георги Стоев за живота ни след изолацията

Нестинарството оживя в сърцето на Странджа край светилището „Голямата аязма” Нестинарството оживя в сърцето на Странджа край светилището „Голямата аязма”

По традиция шествието стартира в неделята преди 3 юни – Св.св. Константин и Елена

Бургазлия бесен: Петел буди всяка нощ центъра на Бургас, Олд Макдоналд ли ми е съсед? (ВИДЕО) Бургазлия бесен: Петел буди всяка нощ центъра на Бургас, Олд Макдоналд ли ми е съсед? (ВИДЕО)

Бургазлията Живко Костадинов от месеци не може да спи, подал е сигнал до Община Бургас, потърсил е съдействие и от омбудсмана

Внучката на Тодор Колев се завръща в „Откраднат живот” Внучката на Тодор Колев се завръща в „Откраднат живот”

Теодора окончателно се пресели в България

Диляна Попова съжалява, че си e помпала устните Диляна Попова съжалява, че си e помпала устните

Тя продължава да се грижи за външния си вид, но чрез други методи

Във Великобритания хората хукнаха по паркове и плажове Във Великобритания хората хукнаха по паркове и плажове

Няма дистанция, въпреки многото смъртни случаи и новозаразени

Протестите в САЩ ескалират, има убит Протестите в САЩ ескалират, има убит

Ранени са двама служители на Агенция Ройтерс

Пореден ден на масови протести и безредици в САЩ, Тръмп обеща твърд отговор Пореден ден на масови протести и безредици в САЩ, Тръмп обеща твърд отговор

Във Вашингтон десетки демонстранти влязоха в сблъсъци с тежковъоръжени полицаи на площад Лафайет, близо до Белия дом

Тръмп отложи срещата на Г-7 Тръмп отложи срещата на Г-7

Той заяви, че би искал да покани Русия, Южна Корея, Австралия и Индия да се присъединят към разширена среща на върха през септември

Продадоха най-стария коняк за 144 500 долара Продадоха най-стария коняк за 144 500 долара

Той е бутилиран преди Френската революция

Половината хотели в Гърция няма да отворят на 1 юни Половината хотели в Гърция няма да отворят на 1 юни

Къмпингите обаче вече са пълни

iPhone 11 е най-продаваният смартфон в началото на 2020 iPhone 11 е най-продаваният смартфон в началото на 2020

Ha втopo мяcтo, нo c дaлeч пo-мaлĸo пpoдaжби, e Ѕаmѕung Gаlаху А51

Има как да избегнем втора вълна на коронавируса! Дори и без ваксина Има как да избегнем втора вълна на коронавируса! Дори и без ваксина

Германски вирусолог с идеи какво трябва да се направи

Общият сценарий за изборите, ужасяващ демократите Общият сценарий за изборите, ужасяващ демократите

"Предстои да видим най-добрите икономически данни, които сме виждали в историята на тази страна “, казва бивш икономически съветник на Обама.

Трус в медиите на Мърдок: Бившият собственик на bTV спира 112 печатни издания Трус в медиите на Мърдок: Бившият собственик на bTV спира 112 печатни издания

Компанията му News Corp Australia обяви, че решението означава съкращаване на работни места, но без да уточни колко точно

Емил Димитров-Ревизоро Емил Димитров-Ревизоро Пускам дъжд, но невинаги се случва Виц на деня Виц на деня - Ако пътя ви пресече черна мишка, след нея черна котка, след нея черно куче, а след него черно внуче, значи дядото е издърпал не ряпа, а кабел с високо напрежение.

Виц на деня Виц на деня - Извинете, имате ли дезоксиаденозилхидроксокобаламин?
- Да, имаме, това е витамин B12.
- Да де, все му забравям тъпото име!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Справка от полицията: обири - 0, грабежи - 0, катастрофи - 0, семейни скандали - 1645790.

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори