×
Избори 2021 Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Да бъда, а не да очаквам!


27 Март 2020, Петък, 15:52 ч.

 

Настоящата статия е създадена по проект 785700—FID „Да изпълним невъзможните мечти“, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз, изпълняван в партньорство между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет (координатор) - https://knowhowcentre.nbu.bg/ и Фондация "Проджекта" (партньор) - https://www.projecta-org.eu/

Как възникна идеята за проекта?

3 години назад във времето, по статистически данни на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Държавна агенция за Бежанците към МС (ДАБ към МС), през април 2017 г., в България има:

• 22 Дома за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, където растат 603 деца на възраст между 7 и 18 г.;

• 17 Транзитни жилища, където растат 146 деца на възраст между 7 и 18 години, лишени от родителски грижи;

• 8 Бежански центъра, където растат 204 непридружени деца на мигранти на възраст между 14 и 17 годни с различна националност, главно от Сирия (9.8%), Афганистан (77.4%) и Ирак (6.37%).

Обобщено представено, към онзи момент има 953 деца в държавна грижа, от които всяка година около 180 напускат грижа – юноши на възраст 15 – 18 г.

Вземайки предвид цитираните данни, експертните екипи от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет (НХЦ-НБУ) и Фондация "Проджекта" идентифицираха 3 основни предизвикателства на национално ниво, които бяха засегнати чрез проекта, а именно:

• Идентифицирани нужди от изграждане на капацитет на професионалистите, работещи за и с деца, с права на деца и закрила на деца във връзка с осигуряването на релевантни, основни услуги (консултации) за напускащите държавна грижа с оглед създаване и реализиране на техните лични проекти за живота и прилагане на методи за справяне с враждебната или рискова обкръжаваща среда за подготовка на напускането на грижата преди навършване на съответната възраст;

• Осигуряването на подкрепа след напускане на грижата не е достатъчно. Идентифицирана бе необходимост от подобряване на достъпа на напускащите грижа до съществени услуги, като висше образование, професионално обучение и достъп до пазара на труда;

• Нямаше общ интегриран подход, по който да работят заедно различните релевантни заинтересовани страни, така че не бе достатъчно да има само „Публика“ и „Влияние“ на децата, напускащи грижата.

В тази връзка, при разработката на проекта бе приложен моделът на проф. Лаура Лънди за детско участие чрез осигуряване на „Пространство“, „Глас“, „Публика“ и „Влияние“.

Защо обединихме сили и експертиза за кандидатстване с проект директно пред Европейската Комисия?

Основната причина беше продиктувана от взаимо-допълняемостта на двата партньора – НХЦ, НБУ и Фондация „Проджекта“ с оглед мисията и целите на двете организации, насочени в една посока.

В тази връзка, базирайки се на основната експертиза, както и на изследванията на НХЦ по темата „Деинституционализация – случаят България“, за водещ партньор и координатор на проекта беше избран НБУ.

Фондация „Проджекта“ пък беше избрана за партньор, като юридическо лице в неправителствения сектор на Република България, действащо като нестопанска организация в обществена полза, която от създаването си през 2006 г. концентрира дейността си основно върху проекти с висока обществена значимост със социална насоченост предимно в сферата на работата с деца и младежи, вкл. различни уязвими групи, в т.ч. деца, лишени от родителски грижи, непридружени деца на мигранти, имигранти в различни полово-възрастови групи и др., както и проекти за повишаване на капацитета на различни целеви групи, в т.ч. професионалисти, работещи с бежанци и работещи с деца, лишени от родителски грижи; учители; студенти и младежи, също така проекти за повишаване на експертния капацитет на различни публични институции, както и такива свързани с опазване на биоразнообразието в защитени зони и местообитания. В подкрепа на партньорството бе взета предвид и мисията на Фондация „Проджекта“, която е да развива и подкрепя социално отговорно поведение сред структурите на гражданското общество като разработва и управлява проекти, свързани с изпълнението на дейности от високо обществено значение.

За асоциирани партньори по проекта бяха привлечени първоначално, при възникване на проектната идея 6 институции: ДАЗД, ДАБ, Агенция по заетостта (АЗ), Регионално сдружение на общините „Марица“, община Пловдив и община Стара Загора. Впоследствие, при изпълнение на проекта като асоциирани партньори бяха привлечени и: Агенция за социално подпомагане, Столична община, както и активно взеха участие екипите на 25 резидентни услуги.

По този начин беше сформирано устойчиво тристранно партньорство между академия (в лицето на НХЦ, НБУ), гражданско общество - НПО (в лицето на Фондация „Проджекта“) и национална и местна власт (в лицето на изброените асоциирани партньори).

От друга страна, партньорството беше сформирано и на база наличието на няколко общи възможности, използвани в проекта, а именно:

• НХЦ като представител на академията разполага с експерти със съответните компетенции и опит, необходими за разработката на двете Методологии по проекта;

• Наличен е разработен съществуващ Национален Координационен Механизъм (НКМ) на ДАЗД, който имаше възможност да бъде използван като база за създаване на 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа чрез включване на всички релевантни заинтересовани страни и съвместната им работа;

• Наличен бе създаден Хъб за закрила на децата за Юго-Източна Европа (НБУ чрез НХЦ е местен партньор по проекта за създаване на Хъб-а), който има общо 3146 членове и 322 академични членове от различни държави, сред които Албания, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния, Сърбия и Шотландия.

Какво и как заложихме и планирахме да постигнем заедно?

На база идентифицираните предизвикателства и възможности, беше определена и основната цел на проекта, а именно: изграждане на капацитета на професионалистите, работещи за и с деца, за правата на деца и закрила на децата като институции, осигуряващи държавна грижа за деца, лишени от родителска грижа и държавна грижа за непридружени деца на мигранти чрез:

1. разработване на надеждни и устойчиви методически инструменти за предоставяне на съответните основни услуги за деца в държавните грижи и подпомагане на тяхното подходящо напускане на грижи при навършване на необходимата възраст и

2. надграждане на съществуващия Национален координационен механизъм на ДАЗД в 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа, чрез прилагане на два подхода: интегриран и „Обучи-обучителя“ подход.

От тази гл.т. разработеното проектно предложение беше пряко адресирано към приоритетите на поканата по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, Тема „Изграждане на капацитет в областта на правата на детето“.

Дейностите по проекта бяха групирани в общо 5 работни пакета, а именно:

1. Управление и координация на проекта, където са включени дейности по създаване на екип за управление на проекта и самото управление на проекта, както и дейности по координиране на проекта с партньора и с асоциираните партньори

2. Разработване на 2 методологии за обучение на професионалисти, вкл.:

 • Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на личен проект за живота след напускане на държавната грижа;
 • Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа.

3. Изпълнение на пилотни дейности за апробиране на методологиите, вкл.: осигуряване на местна координация; провеждане на обучения на професионалисти, работещи пряко с деца; супервизия на процеса на изпълнение на Методологиите, вкл. провеждане на срещи на супервайзърите за обмяна на опит и осигуряване на обратна връзка, както и провеждането на анализ на получената обратна връзка и подобряване на двете разработени Методологии.

4. Надграждане на Националния координационен механизъм в 3-компонентна подкрепяща мрежа за напускащите грижа чрез създаване на:

 • мрежа за осигуряване на основните услуги за напускащите грижа, в т.ч. услуги за личностно развитие, справяне с вредни навици, превенция над хазарт, агресия и рисково поведение и т.н.;
 • мрежа за осигуряване на достъп до висше образование и професионално обучение за напускащите грижа, в т.ч. осигуряване на консултации относно съществуващите възможности за висше образование и професионално обучение, индивидуални възможности спрямо придобити знания, умения, резултати и т.н.; възможности за кариерно развитие и др.;
 • мрежа за осигуряване на достъп до пазара на труда на напускащите грижа.

5. Разпространение на Методологиите, публичност и информационни събития на национално и транс-гранично ниво, в т.ч. електронно разпространение на Методологиите на национално и транс-гранично ниво чрез провеждане на уебинари за професионалисти работещи за и с деца и техните права и закрила на детето; провеждане на е-конференция между заинтересованите страни; провеждане на 2 транс-гранични информационни работни срещи и провеждане на информационна кампания на национално ниво, вкл. изработка на 1 късометражен филм; реализация на 5 онлайн публикации и изработка на 2 ТВ спота и тяхното разпространение в съответния информационен канал.

Какво постигнахме заедно в края на 24-месечния проект?

Екипът на НХЦ, в партньорство с Фондация „Проджекта“, с ДАЗД, ДАБ, АЗ, АСП, общините: София, Пловдив и Стара Загора, както и с активното участие на екипите на 25 резидентни услуги, създаде модел на работа, ориентиран към преодоляване на сериозния проблем, свързан с липсата на социални умения и умения за самостоятелен и независим живот на младежите, които живеят в резидентни услуги за живота след напускане на услугите.

Моделът е съчетание на академичното знание с практиката и включва:

(1) нови методи и подходи в работата на екипите на услугите, свързани с подкрепа за създаване на личен проект за живота след напускане на държавната грижа на всеки младеж и

(2) изграждане на подкрепяща мрежа от различни специалисти и хора, които да помогнат на младежа да започне да изпълнява целите на своя личен проект за живота.

Основен инструмент за промяна на качеството в работата на услугите са методологиите, които екипът по проекта създаде:

Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на Личен проект за живота след напускане на държавната грижа - дава познания, свързани с изграждане на идентичност; придобиване на самостоятелност и необходима подкрепа в периода на преход към възрастност; познания, свързани с това какво представлява личния проект и как да го постигнем с децата и младежите; помага за трениране на умения и прилагане на подход, основан на силните страни и подход на личностно центрирано планиране;

Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа. Тя е организирана около четири  въпроса, по които децата мислят, докато създават своите лични проекти за живота:

 • Кои са видовете среди?
 • Кои са рисковете, които тези среди крият и какви са стратегиите за справяне с тях?
 • Кои са възможностите на тези среди и как да ги използвам?
 • Кои са възможностите и рисковете в мен при реализирането на моя проект?

Моделът е апробиран на терена на 25 резидентни услуги, чиито екипи бяха обучени да прилагат новите методологии в практиката си. В процеса на съвместна работа и постоянна супервизия се създаде екип от 65 лични наставници, който започна по-интензивно общуване с младежите. Създадоха се по-силни доверителни връзки между тях, промениха се отношенията. Заедно с младежите, те преживяваха емоциите, свързани с мечти за бъдещето и трудностите да повярват, че има смисъл да планират живота си. И като резултат - 132 младежи на възраст 14-18 г. работиха по своите Лични проекти за живота след напускане на държавната грижа.

Ако първата част на модела на работа, който екипът на Ноу-хау център към НБУ разви по проекта, включваше да помогнем на младежите да започнат да мечтаят и да създадат своите лични проекти, то втората част е свързана със създаване на условия за изпълнение на проектите и увереност у младежите, че личният проект не е просто лист хартия и че може да стане реалност. Тази увереност се постигна с работата на създадената подкрепяща мрежа, включваща консултанти на младежите в сферата на образованието, социалните услуги и заетостта. В това усилие бяхме сериозно подкрепени от общините, дирекциите за социално подпомагане към АСП и Бюрата по труда. Освен с индивидуални консултации, свързани с възможности за продължаване на образованието и кариерно развитие, със започване на работа и получаване на доходи, консултантите провеждаха групови дискусии по теми, които младежите са заявили като актуални; проведоха се срещи с работодатели в реална работна среда, организира се участие на младежите в трудови борси; срещи с ключови хора от общината и различни социални услуги. Мечтите, заложени като цели в личните проекти, започнаха стъпка по стъпка да стават реалност – повече от 20 младежи бяха подкрепени от консултантите и започнаха работа, бяха подкрепени и в предоставяне на общински жилища; получават допълнителна подготовка за да продължат образованието си в средното училище, а някои и в университет.

В резултат от работата по проекта спрямо моделът и подкрепящата мрежа беше постигнато следното:

 • 120 младежа, напускащи грижа на възраст 15-18 г. директно получиха основни услуги (консултации) от трите местни екипа – София, Пловдив и Стара Загора за създаването и реализирането на своите лични проекти  за живота, както и прилагането на методите за справяне с враждебна и рискова обкръжаваща среда;
 • 100 деца и младежи, от които 80 деца, лишени от родителски грижи и 20 непридружени деца и младежи – мигранти бяха подкрепени пряко от личните си наставници с подкрепата на местните супервизори, работещи с младежите в услугите чрез надградения Национален координационен механизъм на ДАЗД в 3-компонентна подкрепяща мрежа.

Прилагането на модела повиши компетенциите и качеството на работата на специалистите, работещи с децата и младежите в резидентните услуги, което от своя страна повиши качеството на грижата и условията за развитие на младежите. Личният проект за живота на всеки младеж, който е фокус на модела е основен инструмент за активно включване на младежите в процеса на целенасочено планиране на живота след напускане на държавната грижа; на стимул и търсене на възможности и подкрепа за осъществяване на целите, заложени в проекта. Моделът структурира по нов начин взаимодействието между институциите като част от активно действаща подкрепяща мрежа, която измерва резултатите от своята работа през конкретната подкрепа и променените съдби на младежите, с които работи.

И на финала - постигнатото в цифри:

 • 2 разработени Методологии;
 • 8 проведени обучения;
 • 2 разработени обучителни материала;
 • 120 предоставени индивидуални консултации на напускащите грижа;
 • 1 надграден съществуващ Национален координационен механизъм на ДАЗД;
 • 100 предоставени услуги от създадената подкрепяща мрежа;
 • 4 проведени уебинара;
 • 1 проведена e-конференция;
 • 1 създадена e-мрежа;
 • 2 проведени транс-гранични уеб инфрмационни-работни срещи;
 • 5 осъществени онлайн публикации;
 • 1 създадени и разпространен късометражен филм;
 • 2 създадени и разпространени ТВ спота.

Основен аудио-визуален и въздействащ върху широката аудитория продукт е заснетия по проекта късометражен филм „Бъдеще в бъдеще време". Той разказва историите, пътят на създаването и реализацията на лични проекти за живота на деца, напускащи държавната грижа. Това е филм за непреклонния дух, вяра в собствените сили, надежда, че (не)възможните мечти могат да бъдат реализирани за живота, и доказателство, че заедно в подкрепяща мрежа можем повече.

Филмът може да гледате безплатно в YouTube канала на Фондация „Проджекта“, както и директно тук

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“ - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ и Фондация „Проджекта“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която публикацията съдържа.


В категории: Животът


България Всички новини
Лидерът на ДБГ зове за нови избори Лидерът на ДБГ зове за нови избори След като са ни отредили 14 народни представители, задачата на парламентарната група е не да стават министри на първо място, а да гарантират ревизия на Борисов, смята той   ГЕРБ готови за правителство с хората на Слави Трифонов? ГЕРБ готови за правителство с хората на Слави Трифонов? Трябва да разговаряме без емоции, каза вицепремиерът Екатерина Захариева, коментирайки думите на Дилов-син за приятелството на шоумена с Борисов Държавен вестник одобри новите депутати Държавен вестник одобри новите депутати Румен Радев заяви, че "няма намерение да бави указа за първото заседание на Народното събрание" Касови ордери от сайтове за залагания открити в полицая менте, може да получи 15 години затвор Касови ордери от сайтове за залагания открити в полицая менте, може да получи 15 години затвор Петър Станев е носел в себе си списък и за повече убедителност е казвал, че влиза в дома, за да направи оглед на кражба За година: Родиха се с 4% по-малко бебета, починалите с 15% повече За година: Родиха се с 4% по-малко бебета, починалите с 15% повече В София жените стават майки на 33 години, в Сливен на 22 64-годишна крадла задигна лаптопа за диагностика на мъж от Созопол 64-годишна крадла задигна лаптопа за диагностика на мъж от Созопол Жената е криминално проявена "Полицаят" измамник Петър Станев се оказа бивш военен, пристрастен към хазарта "Полицаят" измамник Петър Станев се оказа бивш военен, пристрастен към хазарта 44-годишният рецидивист излязъл от пандиза в началото на февруари Пандемията възражда селата, достигаме рекорда от Първата световна война по смъртност Пандемията възражда селата, достигаме рекорда от Първата световна война по смъртност През миналата година сме загубили повече българи, отколкото по време на Балканските войни Нагъл крадец отмъкна даренията за майка, която се нуждае от трансплантация на бъбрек Нагъл крадец отмъкна даренията за майка, която се нуждае от трансплантация на бъбрек Злодеят е с криминално минало и е обявен за общодържавно издирване Назначиха проверка след трагедията с родилката Назначиха проверка след трагедията с родилката Бебето й е с отрицателен тест за COVID-19
Скалата готов да се кандидатира за президент на САЩ Скалата готов да се кандидатира за президент на САЩ Актьорът се радва на голямо одобрение Стрелба в гимназия, убит е ученик Стрелба в гимназия, убит е ученик Ранен е полицай при нападението Безредици в Минеаполис заради убит чернокож Безредици в Минеаполис заради убит чернокож  Губернаторът на Минесота наложи вечерен час в три окръга Принц Хари се върна във Великобритания сам за погребението на принц Филип Принц Хари се върна във Великобритания сам за погребението на принц Филип Принц Хари е пристигнал на летище Хийтроу с полет от Лос Анджелис и веднага се е изолирал в карантина 13 държави от ЕС се споразумяха за ваксинационните сертификати 13 държави от ЕС се споразумяха за ваксинационните сертификати Планът е сертификатите за ваксинация да бъдат приложени до юни 2021 г. Полски ясновидец: Очаквайте страшно събитие през юли! Полски ясновидец: Очаквайте страшно събитие през юли! Феноменът заявява, чe пpeз лятoтo тpябвa дa ce oчaĸвa иĸoнoмичecĸa ĸpизa   Мария Бакалова не успя да вземе БАФТА Мария Бакалова не успя да вземе БАФТА Юн Юх-джунг, която стана победител в категорията за поддържаща роля За какво служи чекмеджето на печката? За какво служи чекмеджето на печката? Няма как да не сте видели, че под всяка готварска печка има чекмедже   Отказът от алкохол удължава живота с 28 години Отказът от алкохол удължава живота с 28 години Учените са наблюдавали продължителността на живот при алкохолици в Дания, Финландия и Швеция в продължение на 20 години   Киркоров и Алла Пугачова се събраха Киркоров и Алла Пугачова се събраха На шармантен купон по случай 30-ия си рожден ден руската тв водеща Анастасия Ивлеева успя да събере двете звезди  
Мартин Димитров, депутат от ДБ Мартин Димитров, депутат от ДБ Без съдебна реформа няма да мръднем - няма да има инвеститори Виц на деня Виц на деня - Жена ми разбра за съседката!
– Как така разбра?
– Папагалът ме издаде, неговата мама!
– Разказвай...
– Ми, дойде съседката в нас за сол и той като я видя и вика „О, бейби, тук ли си? Сега ще ти скъсам прасковката!"
Виц на деня Виц на деня - Какво ще се получи, ако се кръстоса блондинка с хъски?
- Или много тъпо куче или студоустойчива шматка.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Билетът за влак събужда много повече надежди
от лотарийния
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори