×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Значими промени и реформи в структурата и дейността на ДНСК през последните 2,5 години


Значими промени и реформи в структурата и дейността на ДНСК през последните 2,5 години
Новосъздадената дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ в ДНСК изпълнява дейността по въвеждане на строежите в експлоатация и по контрол на лицата, упражняващи строителен надзор
Ключови думи: Иван Несторов, ДНСК
27 Май 2020, Сряда, 11:49 ч.
Автор: Арх. Иван НЕСТОРОВ

Прие се нов Устройствен правилник, синхронизира се контролната дейност със звената на прокуратурата

Арх. Иван Несторов оглави Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) през есента на 2017 г. „Флагман“ го потърси за интервю по повод работата по време на кризата, породена от коронавируса Covid-19. Арх. Несторов отговори в писмен вид, като след единия от въпросите - какви промени/реформи са извършени след назначението му през 2017 г., той даде подробен отчет за дейността си. Публикуваме го отделно:

Под ръководството на началника на ДНСК, през последните две години и половина са извършени значими промени и реформи в структурата и дейността на ДНСК.

1. Изготви се и се прие нов Устройствен правилник на ДНСК.

Приоритетна задача на ръководството на ДНСК е да се изгради по-стегната и по-добре работеща административна система на дирекцията, която да облекчи цялостното администриране на работния процес. В съответствие с разпоредбите на ЗУТ беше изготвен проект на нов Устройствен правилник на ДНСК, с Централно управление на ДНСК и 28 бр. Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Същият беше приет с Постановление № 127 на Министерски съвет от 22 май 2019г., обн. ДВ, бр.42 от 28 май 2019г., в сила от 01.06.2019г. С новата структура се цели първо намаляване на административната тежест съгласно решение на Министерския съвет на Република България и второ, във всеки областен град да е ситуирано и наше административно звено – РДНСК. По този начин се дава възможност на гражданите, живеещи на територията на самата област, да имат непосредствен контакт със структурите на ДНСК.

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ и Главна дирекция „Строителен контрол“ с 28 териториални звена – РДНСК.

Създадената нова дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ изпълнява дейността по въвеждане на строежите в експлоатация и по контрол на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор.

Главна дирекция „Строителен контрол“ осъществява строителен контрол и контрол по устройство на територията. В главната дирекция е създаден нов отдел „Строително-продуктов контрол“, който е специализиран в контрола на строителните продукти.

2. Синхронизира се съвместната дейност при извършването на проверки между органите на ДНСК и на Върховна административна прокуратура, Специализирана Прокуратура на Република България, окръжни и районни прокуратури, както следва:

2.1. Проверки на всички кабинкови и въжени линии в страната, относно безопасната им експлоатация, предвид факта че същите са съоръжения с повишена степен на опасност.

С постановление от 2019г. на Върховна административна прокуратура (ВАП) е възложено извършване на проверка от органите на ДНСК по отношение проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация на всички кабинкови и въжени линии в страната, както и безопасната им експлоатация, предвид факта че същите са съоръжения с повишена степен на опасност.

Представените резултати са обобщени и анализирани в ЦУ на ДНСК, като с оглед установеното при извършените проверки са дадени писмени указания на началниците на РДНСК и на кметовете на съответните общини (райони), с нареждания за предприемане на последващи действия, с цел ремонтиране, заздравяване и обезопасяване на съоръженията. За строежите с установени нарушения, за които няма издадени строителни книжа и не са търпими, от началниците на РДНСК са предприети действия за забрана ползването им и за премахване по реда на ЗУТ.

На територията на страната са проверени общо 120 бр. кабинкови и въжени линии. Не са установени нарушения за 71 бр. от проверените съоръжения.

Няма данни за наличие на издадени строителни книжа и за въвеждане в експлоатация за 49 бр. съоръжения, като някои от тях са в лошо техническо състояние и са предприети следните действия:

- 3 бр. съоръжения са демонтирани;

- за 12 бр. съоръжения са издадени удостоверения за търпимост, представени са документи за разрешаване ползването им, или е установено, че са заварени строежи;

- 20 бр. съоръжения са обследвани по реда на чл.195 от ЗУТ, като са издадени заповеди от кметовете на съответните общини за заздравяването им, или тяхното демонтиране;

- 2 бр. са съоръженията, за които към момента не са представени данни относно тяхната търпимост от общинските администрации;

- 9 бр. са съоръженията, за които приключването на случаите е в компетентността на общинските администрации, с необходимост от упражняване на контрол от органите на ДНСК;

- 2 бр. са съоръженията със издадени заповеди за премахване и забрана ползването;

- 1 бр. съоръжение е установено, че не е реализирано строителството му по издадените строителни книжа.

2.2. Проверки на недвижими имоти на лица, участници в организирани групи за телефонни измами.

С Постановления от 2019г. на Специализирана Прокуратура на Република България е възложено на началника на ДНСК да изиска от кметовете на съответните общини информация за резултатите от извършени проверки на законността на реализираното строителство в посочените в постановленията недвижими имоти, касаещи законността на изпълнено строителство от лица, участници в организирани групи за телефонни измами, на територията на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, с. Арчар, община Димово, област Видин, гр. Берковица, област Монтана, гр. Левски, област Плевен, гр. Ветово, област Русе. Проверени са общо 137 бр. строежа и 3 бр. преместваеми обекта. Предприети са необходимите последващи законови действия, както следва:

 • 5 бр. незаконни строежи са премахнати доброволно;

 • 5 бр. строежи са в процедура за доброволно премахване;

 • 17 бр. строежи са със заповеди за премахване, обжалвани по съдебен ред (с висящи съдебни производства);

 • 17 бр. строежи са в процедура по издаване на заповеди за премахване;

 • 4 бр. строежи са със заповеди за забрана ползване;

 • 21 бр. заварени строежи;

 • 59 бр. търпими строежи;

 • 3 бр. строежи са в процедура за изследване на търпимост;

 • 1 бр. заварен преместваем обект;

 • 2 бр. заповеди за премахване на преместваеми обекти, в процедура за доброволно премахване;

 • 6 бр. строежи, за които не се изискват действия по ЗУТ.

2.3. Проверки на язовир „Студена“.

В изпълнение на Постановление от 2019г. на Специализираната прокуратура на Република България относно законосъобразността на извършените строителни и монтажни работи по ремонта на язовир „Студена“, област Перник, е извършена съвместна проверка от служители на ЦУ на ДНСК и служители на РДНСК – Перник на място и по документи в областна и в общинска администрация Перник, в съответствие с дадените указания в постановлението.

Извършен е специализиран и всеобхватен контрол на строителните книжа и строителството, касаещи ремонта на язовирната стена на язовир „Студена“, област Перник и съоръженията към нея, при който не са констатирани нарушения. Съгласно представените при проверката документи от лицето, упражняващо строителен надзор, и от общинската администрация не е извършвано източване на язовира и не е изисквана промяна в режима на водоподаване, с цел улесняване изпълнението на строителните и монтажни работи.

2.4. Проверка на всички разрешения за строеж за руслови ВЕЦ в коритата на реки – публична държавна собственост, издадени след 31.03.2001г.

Във връзка с искане от 2018г. на отдел „Надзор за законност“ на Прокуратурата на Република България за извършване на проверка на територията на страната от органите на ДНСК, касаеща издадените разрешения за строеж за руслови водноелектрически централи (ВЕЦ) в коритата на реки – публична държавна собственост, със заповед е разпоредено на началниците на РДНСК да организират проверка на всички разрешения за строеж за руслови ВЕЦ в коритата на реки – публична държавна собственост, издадени след 31.03.2001г.

В периода от 31.03.2001г. до 01.01.2018г. на територията на Република България са издадени PC за 215 бр. ВЕЦ, а след 01.01.2018г. са издадени PC за 5 бр. ВЕЦ. от които общо 50 бр. са от руслов тип, а 170 бр. са деривационни. Извършени са 219 бр. проверки в общински администрации на издадените PC и 155 бр. проверки на място на ВЕЦ. При проверките е установено, че 174 бр. ВЕЦ са въведени в експлоатация и се ползват в съответствие с издадените разрешения за ползване. Установени са нарушения на 7 бр. строежа, както следва:

 • 1 бр. строеж, представляващ реконструкция на рибен проход, е изпълнен без строителни книжа;

 • 2 бр. строежа, представляващи реконструкции на рибен проход, не са въведени в експлоатация;

 • 2 бр. строежа, представляващи административно-битова сграда и диспечерна зала, не са въведени в експлоатация;

 • за 1 бр. строеж е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж и една заповед за забрана ползване;

 • за 1 бр. строеж са одобрени проекти и е издадено PC без одобрен от общинската администрация подробен устройствен план.

От органите на ДНСК са предприети всички необходими законосъобразни действия, съобразно правомощията и компетенциите по ЗУТ при провеждане на процедурите по въвеждане в експлоатация на горепосочените строежи, с участието на необходимите по закон представители на държавата и принципала на собствеността, представители на компетентни специализирани контролни органи по ЗВ и ЗООС, а именно: МОСВ, съответно на Басейновите дирекции и Регионалните инспекции по околната среда и водите.

3. Подпомагане дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

По постъпили чрез МРРБ в ДНСК запитвания от граждани и юридически лица, свързани с прилагането на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, от експертите на ДНСК се изготвят становища, които се изпращат в МРРБ за изготвяне на обобщен отговор. По постъпили в МРРБ разпореждания от прокуратура и полиция, както жалби и сигнали от граждани, от органите на ДНСК в кратки срокове се извършват проверки и се изготвят компетентни отговори.

ДНСК подпомага МРРБ с участие на свои експерти, както в работни групи, така и по изясняване на възникнали казуси.

4. Служебни проверки на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им.

Със заповеди на началника на ДНСК са дадени методически указания на регионалните дирекции за извършване на цялостна и пълна проверка на всички одобрени инвестиционни проекти, на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им, с изключение на издадените от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Само за първото тримесечие на 2020г. от служители на регионалните дирекции са проверени 5 800 бр. разрешения за строеж и заповеди за допълването им, съответно за 2019г. – 23 566 бр., от които са отменени 72 бр. и са образувани администативнонаказателни производства срещу 78 бр. главни архитекти и длъжностни лица в общинската администрация и са издадени 78 бр. наказателни постановления.

5. Проверки по време на строителството на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор.

По заповеди на началника на ДНСК, от регионалните дирекции се извършват периодични проверки на място и по документи на незавършени строежи и на строителните им площадки по спазване задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

Надзорните фирми, за които има издадени лицензи са 788 бр., а членуващите в БААИК са само 58. През 2018 и 2019 година поради установени нарушения на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, със заповед на началника на ДНСК е прекратено действието на 14 бр. удостоверения на консултанти, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като са образувани 133 бр. административнонаказателни производства и са издадени 133 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на консултанти и глоби на физически лица в списъчния състав към консултантски фирми. Наблюдава се тенденция същите малко по малко да неглижират делегираната им от ЗУТ дейност по контрол в проектирането и строителството. Ето защо една от целите ни е да се концентрират усилията на ДНСК, включително и на централно управление, по контрола на строителния процес. Със заповед е разпоредено на началниците на РДНСК да извършват периодични проверки на място и по документи на изпълняваните строежи и на строителните им площадки до окончателното им завършване.

6. Извършване на превантивен и текущ контрол на влаганите строителни продукти при изпълнението на строежите, както и ефективни проверки на местата за добив и производство на строителни продукти (бетонови центрове, кариери, асфалтови бази и др. предприятия).

ДНСК прилага Политика 2100.03.00 „Подобряване на инвестиционния процес, чрез подобряване качеството на превантивния и текущия контрол на строителството и на строителните продукти“ и Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“.

В изпълнение на разпоредбите на ЗУТ и задължението на началника на ДНСК, или упълномощено от него длъжностно лице, да забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по ЗУТ, да извършва проверки в местата за производство на строителни продукти с цел повишаване ефективността на работата в ДНСК, в началото на 2018г. със заповед на началника на ДНСК е разпоредено на началниците на РДНСК извършване на превантивен и текущ контрол на влаганите строителни продукти при изпълнението на строежите, както и на местата за добив и производство на строителни продукти (бетонови центрове, кариери, асфалтови бази и др. предприятия). Методическото ръководство се осъществява от новосъздадения отдел „Строително-продуктов контрол“ в главна дирекция „Строителен контрол“.

На територията на страната са извършени общо 9026 проверки, от които 8530 проверки на строежи, 320 бр. проверки на функциониращи бетонови възли, 76 бр. проверки на асфалтови бази, 82 бр. проверки на кариери и 18 бр. проверки на други предприятия с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси и строителни продукти

7. Проверки на дейността на общинските/районните администрации.

В изпълнение на предоставените със ЗУТ правомощия на ДНСК, във връзка и с Устройствения правилник на ДНСК, за упражняване на контрол по законосъобразността на извършваното строителство и действията на общинските администрации, от органите на ДНСК се извършват планови проверки на всички 265 общински и 40 районни администрации на територията на страната. За целта, сформираните работни групи са извършили планираните проверки през периода по дейността на общините по отношение законосъобразност на действията при издаване на строителни книжа; при въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация; при изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително, в съответствие с правомощията, вменени със ЗУТ на кметовете и служителите за контрол по строителството; при изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица и др. От проверените през 2018г. и 2019г. 52 618 бр. разрешения за строеж и заповедите за допълването им са отменени 169 бр., съставени са 249 бр. акта на виновни длъжностни лица от общински (районни) администрации и са издадени 249 бр. наказателни постановления.

8. Проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК и методично ръководство.

В изпълнение на утвърден от началника на ДНСК план за извършване на проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК, от служители на отдел “Вътрешно-регионален контрол” към главна дирекция „Строителен контрол“ се извършват проверки на дейността на всички регионални структури на ДНСК.

9. Проверки на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи, относно обезопасяването на строежа и строителната площадка.

Във връзка със зачестилите инциденти по време на строителството на сгради и съоръжения на територията на гр. София, е разпоредено със заповед на началника на ДНСК, от служители на РДНСК да се извършват проверки на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи, относно обезопасяването на строежа и строителната площадка. Резултатите от проверките се представят в ДНСК от началниците на РДНСК с тримесечни доклади.

В периода 01.01.2018г. – 31.12.2019г. на територията на страната са извършени общо 7 818 бр. проверки на строежи от регионалните дирекции, както и 7 693 бр. проверки от РДНСК на одобрените планове за безопасност и здраве, относно законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ.

10. Проверки на място на строежа след постъпване на искане за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК).

Във връзка с установени непълноти и неточности в постъпилите искания за назначаване на ДПК за завършени строежи от първа, втора и трета категория, със заповед на началника на ДНСК е разпоредено от служителите на регионалните дирекции и на централно управление на ДНСК да се извършват незабавни проверки след постъпване на искането за ДПК на място на строежа, като се съставя констативен протокол за съответствието на строежа с описанието му в окончателния доклад, включително и степен на завършеност и възможност за самостоятелно ползване по предназначение. В случай на установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ се образуват съответните производства.

11. Проверки по законосъобразността на разрешаването и изпълнението на строежи втора категория по номенклатурата на видовете строежи (т.нар. „високи сгради“), а именно сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м, разпоредени със заповед от 2019г. на началника на ДНСК. За периода юли 2019г. – март 2020г. са извършени проверки на място и на строителните документи на 36 бр. „високи сгради“.

12. Проверки на място и по документи в общинските администрации на сгради с височина над 28м, относно съответствието на положения/полагания топлоизолационен продукт по фасадите.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и на основание писмо от 28.11.2017г. на министерството на регионалното развитие и благоустройството, от началниците на РДНСК е организирано извършването на проверки на място и по документи в общинските администрации на сгради с височина над 28м, относно съответствието на положения/полагания топлоизолационен продукт по фасадите с минималния клас на реакция на огън „В“ или „С“, съгласно изискванията на наредба № Із-1971 от 29 октомври на 2009г. за техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проверени са 47 бр. строежи.

13. Обследване на аварии в строителството.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 1/16.04.2007г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството, същите се обследват само от органите на ДНСК. За периода (2018г. и 2019г.) успешно са обследвани 12 бр. аварии, повечето от които на територията на Столична община. От началниците на съответните регионални дирекции са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

От обследваните аварии е установено, че същите са настъпили в резултат на изпълнени изкопни работи на строежите в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти за укрепване на откосите на изкопите за фундирането на сградите. Това е породено от занижения контрол, упражняван по време на строителството от лицето, упражняващо строителен надзор, лицето упражняващо авторски надзор по част „Конструктивна“ и строителя.

14. Премахване на незаконни строежи.

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, за периода 2018-2019г. ефективно са изпълнени 90 бр. влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

15. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения и провеждане на административнонаказателни производства.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2018г и 2019г. са съставени общо 1 110 бр. акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Издадени са 1 070 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица с реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления на обща стойност 911 872 лв.

16. Въвеждане в експлоатация.

Една от основните дейности на ДНСК е въвеждането в експлоатация на строежите от първа, втора и трета категория.

За посочения период 2018г и 2019г. са проведени 7 171 бр. държавни приемателни комисии за строежи от първа, втора и трета категория, за които са издадени разрешения за ползване, като са реализирани приходи за държавния бюджет от събрани такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерския съвет на Република България в размер на 8104785 лв.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми – Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които са:

 • Транспортна инфраструктура: Автомагистрала Хемус от км 78+884 до км 87+800; Автомагистрала СТРУМА ЛОТ 3.3, участък Кресна-Сандански от км 397+000 до км 420+624-км 420+628,478; Път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно; Път ІІІ-5004 Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 20+124,50; Рехабилитация на Път ІІ-29 Варна-Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31 ЛОТ 4; Рехабилитация на Път ІІ-35 Плевен-Ловеч от км 13+600,47 до км 25+384,27 ЛОТ 7; Рехабилитация на Път ІІ-49 Търговище-Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87 ЛОТ 13; Локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента, гр.София; Околовръстен път гр.Сандански – северна дъга; Модернизация на ЖП Участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската ЖП мрежа; Рехабилитация на ЖП участък Стралджа-Церковски;

 • Газификация на гр.София: район Витоша-СО, район Овча купел-СО, район Триадица-СО и район Красна поляна-СО и на градовете: Варна, Русе, Добрич, Шумен, Благоевград, Асеновград, Враца, Търговище, Каспичан, Генерал Тошево, Първомай, Провадия, гр.Аксаково, Радомир, Чирпан, Дупница, Луковит; Газоснабдяване на общините Пловдив, Хасково, Марица, Раковски; Септември, Раднево, Садово, Габрово; Разширение на газопреносната мрежа в участък от българо-турската граница до компресорна станция Странджа;

 • Водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции: Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково; Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец; Изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр.Лом; Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище, Софийска област; Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия, област Плевен; Канализационно-Помпена станция к.к.Св.Св.Константин и Елена, област Варна; Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр.Враца; Реконструкция на ГПСОВ-гр.Враца; Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин; Пречиствателна станция за питейни води на гр. Котел; Язовир Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води Пловдив; Разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за Отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Тервел.

 • Третиране на отпадъци: Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди Радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема – АЕЦ Козлодуй, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца; Депо за неопасни производствени отпадъци – гр.Белослав, област Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо Депо за Битови отпадъци – гр.Главиница, област Силистра; Закриване и рекултивация на общинско Депо за твърди Битови и неопасни отпадъци в землището на гр.Кнежа, област Плевен; Пилотен общински център Шумен за екологично събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци; Закриване и Рекултивация на Депо за твърди Битови отпадъци на община Свиленград; Закриване и рекултивация на съществуващо общинско Депо за Битови отпадъци на община Драгоман; Депо за Твърди Битови отпадъци на община Бяла Слатина; Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, гр. Бяла, област Русе;

 • В областта на здравеопазването: Многопрофилна болница за Активно лечение (МБАЛ) гр.София, м.Манастирски ливади; МБАЛ Св.Иван Рилски – гр.Габрово; Отделение за продължително лечение и рехабилитация към МБАЛ Авис Медика-гр.Плевен; Отделение по Трансфузионна хематология към МБАЛ-Бургас;

 • В областта на спорта: Многофунционална спортна зала в гр.Шумен; Реконструкция и модернизация на Стадион Лудогорец-Арена, гр.Разград; Модернизиране на Стадион Огоста, гр.Монтана; Основен ремонт на Стадион Дружба – гр.Кърджали; Спортен комплекс в гр.Бургас; Реконструкция и модернизация на спортен комплекс Хеброс, гр. Харманли;

 • Сгради в областта на търговията и услугите: Супермаркети ЛИДЛ в райони Красно село, Люлин, Витоша и Връбница, гр.София и в градовете Пловдив, Варна и Созопол; Строителен супермаркет Практис, гр.Велико Търново; Магазин Практикер, гр.Шумен;

 • Производствени сгради: Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки, гр. Пещера; Предприятие за производство на части за Автомобилната индустрия, гр. Куклен; Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, гр.Добрич; Фуражен завод, гр.Добрич; Предприятие за Рафиниране на растителни масла, гр.Ямбол; Предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията ЛАТЕКОЕР, с.Равадиново, област Пловдив; Завод за възстановяване на синтетични органични полимери, гр. Елин Пелин; Дестилерия за етерични масла – гр.Каварна, област Добрич.

17. Обработка на запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

Общият брой запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица постъпили и обработени в ДНСК за периода 2018-2019г. е 103 967 бр. Над 80% от тях се отнасят за строежи от четвърта, пета и шеста категория включително, в които гражданите изразяват недоволство от действията и бездействията на общинските и районните администрации по констатирането, издаването и изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория. Съгласно ЗУТ, на общинските администрации се дават нареждания да предоставят информация за хода на процедурата по констатирането, издаването и изпълнението на влезли в сила техни заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория. При констатиране на незаконосъобразно изпълнение на задълженията по прилагане на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, от ДНСК се търси административно наказателна отговорност на виновните длъжностни лица, по реда на ЗУТ.

18. Участие в работни групи за промяна на нормативната уредба.

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба представители на ДНСК са взели активно участие в 12 бр. междуведомствени и експертни работни групи по изменението и допълнението на ЗУТ, за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и на Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, проект на наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК и други.

19. Съвместна работа с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното Събрание на Република България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).

Провеждаме и планираме и бъдещи срещи с КИИП, КАБ, КСБ и БААИК, които са важни звена от инвестиционния процес. Провеждат се съвместни срещи с всичките организации, защото проблемите са общи и ние сме обвързани в този общ процес, в който не трябва да се делим. Ако имаме някакви проблеми, ние ги обсъждаме заедно и да си помагаме. При срещата, която е проведена с БААИК е установено, че когато при констатираме на нарушения в дейността на надзорните фирми, т.н. консултанти, ДНСК следва да уведомява БААИК с писмо. Те трябва да имат тези данни и на тяхна база с предоставените възможности чрез правилника им да могат да взимат решения на общи събрания и да отправят критики към членовете, които масово допускат нередности в дейността си.

ДНСК активно участва в заседанията на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, свързани с измененията и допълненията на ЗУТ, както и на изслушванията, свързани с дейността на МРРБ и ДНСК.
17 стъпки за щастлива връзка
17 стъпки за щастлива връзка 31/10/2020, Събота 21:40 0
Флагман.БГ Още един протестър с коронавирус Още един протестър с коронавирус 31/10/2020, Събота 19:41 8
1
Коментара по темата
1.
хаха СЕГА АКО ДОЙДЕТЕ !!!!!!!!!!!!!
27.05.2020 13:30:42
0
4
И ПРЕМАХНЕТЕ НЕЗАКОННАТА ПОСТРОИКА В ОЧЕРТАНИЯТА НА УЛ.СЕВЕРНА №8 КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО ГР. БУРГАС ЩЕ ВИ ПОВЯРВАМ НА НАПИСАНИТЕ ГЛУПОСТИ!!!!!!!!!!!!!САМО ПРАХ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА СА ТЕЗИ ПИСАНИЦИ !!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Бившата изгора на Димитър Милков - Славена Чанева спипана с 48 таблетки амфети Бившата изгора на Димитър Милков - Славена Чанева спипана с 48 таблетки амфети

За скромните си 22 години Славена има изключително богато криминално досие, въпреки че е лежала зад решетките, продължава да се занимава с дрога

Какво представлява сексът кареза? Какво представлява сексът кареза?

Проучване показва, че когато нещата опрат до любене, хората ценят повече връзката с партньора, отколкото физическото му проявление

17 стъпки за щастлива връзка 17 стъпки за щастлива връзка

Двойките си позволяват да бъдат уязвими понякога

Зодиите с най-високи стандарти в любовта Зодиите с най-високи стандарти в любовта

Ето кои са топ 5

Шокиращо! Поморийски учител задържан за разпространение на наркотици Шокиращо! Поморийски учител задържан за разпространение на наркотици

В 31-годишния даскал са открити 60 грама марихуана, продавал я на ученици

 

Пригответе си крем супа от броколи, много е вкусна Пригответе си крем супа от броколи, много е вкусна

Предпазва от вируси

Затягат цедката за почетни граждани, ще искат поне 300 подписа за номинация Затягат цедката за почетни граждани, ще искат поне 300 подписа за номинация

В момента е достатъчна подкрепата от 30 души, която лесно се покрива

 

Изследване: Онлайн обучението е довело до значителна промяна в начина на учене Изследване: Онлайн обучението е довело до значителна промяна в начина на учене

Учениците са прекарвали пред екрана учейки средно около 5 часа на ден

 

Здравният министър бесен на болнични шефове, ще им реже парите от НЗОК Здравният министър бесен на болнични шефове, ще им реже парите от НЗОК

Има шефове на болници, които продължават да се правят на неразбрали, няма писмена следа как искат от хората тестове, което обезсмисля всякаква проверка, ядосан е Костадин Ангелов

 

Още един протестър с коронавирус Още един протестър с коронавирус

Изпитвам обаче болка при движението на очните ябълки и болка на кожата на горната част на главата и на кожата на гърдите и корема дори при много слабо докосване, написа във фейсбук Лалов

 

Половин Гърция минава под ключ заради пандемията Половин Гърция минава под ключ заради пандемията

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви в телевизионно съобщение до гражданите новите мерки

 

България заплаши да блокира пътя на Северна Македония към членство в ЕС България заплаши да блокира пътя на Северна Македония към членство в ЕС

Ако Северна Македония признае българските корени, вето няма да има, каза Екатерина Захариева

Почина Шон Конъри Почина Шон Конъри

Издъхнал е на 90-годишна възрраст

 

Германия с нов рекорд на заразени Германия с нов рекорд на заразени

Страната регистрира 18 681 случая на коронавирус през последните 24 часа

Трети задържан за нападението в Ница Трети задържан за нападението в Ница

Извършителят Брахим ал Ауисауи, който е роден в Тунис през 1999 г., е пристигнал във Франция през октомври

Датската държавна телевизия пусна педофилско шоу Датската държавна телевизия пусна педофилско шоу

Възрастни мъже и жени се събличат пред дечица, а те им задават въпроси

С викове „Аллах акбар“ 50 младежи нападнаха църква във Виена С викове „Аллах акбар“ 50 младежи нападнаха църква във Виена

Те са успели да избягат

Пореден вторичен трус в Гърция от 4,1 по Рихтер Пореден вторичен трус в Гърция от 4,1 по Рихтер

Земетресение е регистрирано и в Норвегия

Каква е равносметката от управлението на Тръмп Каква е равносметката от управлението на Тръмп

Американският президент постоянно натъртва, че никое правителство на САЩ не е успяло да свърши толкова неща през първия си мандат, колкото неговото

Опустошителният трус в Турция и Гърция е усетен в цяла България Опустошителният трус в Турция и Гърция е усетен в цяла България

Над 15 са вторичните трусове от над 4 по Рихтер

Бойко Борисов Бойко Борисов Само на президента Румен Радев дадоха няколко часа карантина, сякаш е извънземен Виц на деня Виц на деня - Иване, работиш ли в неделя?
- Разбира се! Плащат двойно, а аз съм атеист. Грях е да не се възползвам.
Виц на деня Виц на деня - Щастливи ли сте в семейния живот?
- О, да! Толкова силно се обичаме, че вече трети път отлагаме развода.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Дядото се успокои, че не е толкова болен, като видя внука му колко таблетки пие преди дискотека.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори