×
Парламентарни избори 2022 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата ценни книжа
  • Външно призовава българите да не пътуват в Русия
  • Най-много са загиналите на пътя в Пловдив, София - втора
  • България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав
  • Борислав Сарафов е предложен за втори мандат като директор на НСлС
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Тодор Димитров от Карнобат – виртуозен музикант, изпод чиито ръце се раждат уникални гайди и кавали


Тодор Димитров от Карнобат – виртуозен музикант, изпод чиито ръце се раждат уникални гайди и кавали
Ко­ле­ги­те му ка­з­ват, че по­з­на­ва ду­ша­та на гай­да­та, за­то­ва изпод не­го­ви­те пръ­с­ти тя мо­же да стра­да, да се ра­д­ва, да раз­ка­з­ва ис­то­рии
08 Септември 2022, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

Не­го­ви­те из­пъл­не­ния са омай­ни, на сце­на­та гай­да­та и чо­ве­кът ста­ват ед­но ця­ло, ка­рат те да на­с­т­ръ­х­неш

Ба­ща му пръв за­бе­ля­з­ва вле­че­ни­е­то му към на­ро­д­на­та му­зи­ка. Че­с­то го чу­ва да си при­пя­ва пе­сен­та „Раз­бо­ля­ла се Елен­ка“ и ре­ша­ва да го про­во­ки­ра. Из­кар­ва от  гар­де­ро­ба гай­да­та, ку­пе­на го­ди­ни пре­ди то­ва за не­го­вия брат, на­ду­ва я и за­по­ч­ва да се учи. Та­ка ув­ли­ча и мал­кия То­дор, на кой­то ня­как си гай­да­та при­ви­ра в ръ­це­те, все ед­но цял жи­вот я е дър­жал. И тя, ве­че по­ве­че от 40 го­ди­ни му е ве­рен спъ­т­ник и ис­тин­с­ки дру­гар, не­из­мен­на част от жи­во­та му. Лю­бо­в­та към фол­к­ло­ра го от­ве­ж­да в Ко­тел, в му­зи­кал­но­то учи­ли­ще, спе­ци­ал­ност „Гай­да“. Ис­тин­с­ка­та шко­ла за не­го, ка­то за все­ки му­зи­кант, са сва­т­би­те, къ­де­то зву­кът на гай­да­та раз­п­ла­к­ва не­ве­с­та­та и раз­ту­п­тя­ва сър­ца­та на сва­т­ба­ри­те. Сле­д­ват го­ди­ни на про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие в съ­с­та­ви, ор­ке­с­т­ри. И та­ка до днес. Про­фе­си­о­нал­ни­те му ан­га­жи­мен­ти са свър­за­ни с ор­ке­с­тър „Пъ­с­т­ри­ча“, с кар­но­ба­т­с­ко­то чи­та­ли­ще, къ­де­то е ко­ре­пе­ти­тор на  Ан­сам­бъл „Кар­но­та“.

То­дор Ди­ми­т­ров е от му­зи­кан­ти­те, ко­и­то не оби­чат да го­во­рят за се­бе си. Име­то му в му­зи­кал­ни­те сре­ди се свър­з­ва, ос­вен с вир­ту­о­з­ни­те му уме­ния на гай­да­та, но и с не­го­вия май­с­тор­лък. От де­се­ти­на го­ди­ни той е сред най-до­б­ри­те май­с­то­ри на гай­ди и ка­ва­ли. Ко­ле­ги­те му ка­з­ват, че по­з­на­ва ду­ша­та на гай­да­та, за­то­ва изпод не­го­ви­те пръ­с­ти тя мо­же да стра­да, да се ра­д­ва, да раз­ка­з­ва ис­то­рии. Не­го­ви­те из­пъл­не­ния са омай­ни, на сце­на­та гай­да­та и чо­ве­кът ста­ват ед­но ця­ло, ка­рат те да на­с­т­ръ­х­неш, да по­чу­в­с­т­ваш си­ла­та на Бал­ка­на, сла­в­но­то ми­на­ло и да се на­ре­чеш с гор­дост бъл­га­рин.

- От­къ­де та­зи лю­бов към на­ро­д­на­та му­зи­ка­та?

- От ма­лък, ми­с­ля, че бях във вто­ри клас. В ос­но­в­но­то учи­ли­ще в с. Цо­не­во пре­по­да­ва­те­лят ни по му­зи­ка Ди­мо -пе­ве­ца, с ед­но акор­де­он­че ид­ва­ше и ни пе­е­ше, и то все на­ро­д­ни пе­с­ни. В не­го­ви­те ча­со­ве за пръв път за­бе­ля­зах, че ми ха­ре­с­ва на­ро­д­на­та му­зи­ка. От не­го чух пе­сен­та „Раз­бо­ля­ла се Елен­ка“, ко­я­то си при­пя­вах не­пре­къ­с­на­то. По­с­ле лю­бо­в­та се за­си­ли с го­ди­ни­те в Ко­тел, ра­бо­та­та в ан­сам­б­ли­те, ор­ке­с­т­ри­те… Уро­ци по гай­да за­по­ч­нах в се­д­ми клас.

- А го­ди­ни­те в Ко­тел?

- Те са не­за­б­ра­ви­ми, най-ху­ба­ви­те го­ди­ни от жи­во­та ми. Оти­ваш де­те, ня­ма май­ка, та­т­ко, съ­у­че­ни­ци­те сме ка­то ед­но се­мей­с­т­во, ра­ж­дат се при­я­тел­с­т­ва за цял жи­вот. От су­т­рин до ве­чер там се сви­ре­ше и пе­е­ше. В оне­зи го­ди­ни в му­зи­кал­но­то учи­ли­ще се приемаше мно­го тру­д­но.  Бя­х­ме  17 кан­ди­да­ти, за шест ме­с­та. При­ем­ни­те из­пи­ти бя­ха мно­го се­ри­о­з­ни, в два ту­ра. Аз сви­рех с дя­с­на ръ­ка от­го­ре. То­ва ми съ­з­да­де до­пъл­ни­тел­ни гла­во­бо­лия в тре­ти курс, ко­га­то до­й­де  за­по­вед от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, че кой­то сви­ри с дя­с­на ръ­ка, тря­б­ва да си обър­не ръ­це­те. На­ло­жи се да за­по­ч­на от А, Б.., за да сви­к­на да сви­ря с ля­ва ръ­ка от­го­ре. 

- Как се ста­ва до­бър гай­дар?

- Тря­б­ва да ти ид­ва отвъ­т­ре. Ле­с­но не се ста­ва гай­дар. Вси­ч­ко се по­с­ти­га с мно­го труд, раз­би­ра се, ну­жен е и та­лант. Аз де­ля хо­ра­та от на­шия бранш на му­зи­кан­ти и из­пъл­ни­те­ли. Пър­ви­те мо­гат да из­пъл­ня­ват са­мо за­у­че­ни не­ща, а дру­ги­те мо­гат да им­п­ро­ви­зи­рат. С мно­го труд един гай­дар мо­же да ста­не до­бър из­пъл­ни­тел, за да ста­не му­зи­кант са ну­ж­ни та­лант и усет. Гра­мо­т­ни­ят му­зи­кант пър­во мо­же да ин­тер­п­ре­ти­ра, по­с­ле им­п­ро­ви­зи­ра май­с­тор­с­ки, съ­з­да­ва му­зи­ка…

- Му­зи­кант къ­ща хра­ни ли?

- В оне­зи го­ди­ни хра­не­ше. За­по­ч­нах да сви­ря на сва­т­би още ка­то уче­ник, в че­т­вър­ти курс. То­га­ва ба­ща ми взе­ма­ше за ме­се­ца 240 лв., а аз съ­бо­та и не­де­ля ги взе­мах. И до ден-дне­шен по­м­ня пър­ва­та си сва­т­ба, при­те­с­не­ни­е­то, ста­ра­ни­е­то, ко­е­то по­ла­гаш, за да те ха­ре­сат, за­що­то хо­ра­та то­га­ва раз­би­ра­ха от на­ро­д­на му­зи­ка. Бе­ше 80-те го­ди­ни,  в с. Ро­за, Ям­бол­с­ко.

- След Ко­тел как про­дъл­жи пъ­тят ти?

- След ка­зар­ма­та за­по­ч­нах ра­бо­та в Об­ре­д­ния дом във Вар­на. Пър­ви­ят ор­ке­с­тър бе „Га­ла­тея“. След то­ва на­п­ра­ви­х­ме „Сре­бър­на ли­ра“. След не­го за­по­ч­нах ра­бо­та в съ­з­да­де­ния от Пен­чо Ку­ба­дин­с­ки ан­сам­бъл в гр. Ло­з­ни­ца, бе­ше на 1 ав­густ 1986г. По не­го вре­ме му­зи­кан­ти­те бя­х­ме вси­ч­ки про­фе­си­о­на­ли­с­ти, 12 чо­ве­ка ор­ке­с­тър. Зву­ча­х­ме не­ве­ро­я­т­но. Има­х­ме це­ло­го­ди­ш­но кон­цер­ти в стра­на­та, тур­не­та в Ита­лия и Фран­ция. Из-вестно  време се  за­ни­ма­вах с жи­во­т­но­въ­д­с­т­во, ку­пих  ов­це. Съ­бо­та и не­де­ля хо­дих по сва­т­би да сви­ря.

- За­х­вър­лял ли си ня­ко­га гай­да­та за дъл­го вре­ме?

- Да. От­ка­зах се, за­що­то в един мо­мент ня­мах чи­тав ин­с­т­ру­мент, с кой­то да сви­ря, ня­ма­ше от­къ­де да си ку­пя ве­рен ин­с­т­ру­мент. Еди-ния път за око­ло две го­ди­ни, другия път  из­дър­жах око­ло го­ди­на. Ре­ших, че тря­б­ва аз да си пра­вя гай­ди­те. За­по­ч­нах  2010 го­ди­на.

- От на­ча­ло­то до се­га мно­го гай­ди ли на­п­ра­ви?          

- До­с­та раз­ва­лих. Пра­виш ед­но – не ста­ва, ви­ж­даш, къ­де ти е гре­ш­ка­та, по­ч­ваш дру­го­то, до­ка­то се по­лу­чи бе­ше мно­го тру­д­но. По при­н­цип за из­ра­бо­т­ка­та в Бъл­га­рия се по­л­з­ват дрян и чем­шир, за­що­то са с най – го­ля­ма плъ­т­ност дър­ве­си­ни, а то­ва е ва­ж­но, за да е зву­чен ин­с­т­ру­мен­тът. Аз  сви­ря с аф­ри­кан­с­ки че­рен дъб. Уни­кал­на дър­ве­си­на. Ма­те­ри­а­лът тря­б­ва да съ­х­не най-мал­ко пет го­ди­ни, гле­дат се по­ри­те на дър­во­то, жи­ли­те, да не е мно­го усу­ка­но. На­ши­те гай­ди, ко­и­то пра­вим ту­ка се ка­з­ват „джу­ра гай­да“ – ви­со­ка, тън­ка гай­да. Пра­вил съм и ро­до­п­с­ки, три – че­ти­ри за Тур­ция, но ос­но­в­но се за­ни­ма­вам с джу­ра гай­да.

- А ко­жи­те за мя­хо­ве­те, от­къ­де си ги на­ба­вяш?

- За съ­жа­ле­ние жи­во­т­ни­те ве­че са кът по на­шия край. До­й­де оба­че мо­мен­тът, в кой­то тря­б­ва да гле­дам ко­зи, за да имам мя­хо­ве. Са­мо от яре­ш­ка ко­жа ста­ват. От мен ко­ле­ги­те взе­мат мя­хо­ве за ро­до­п­с­ки­те гай­ди, ко­и­то пра­вят. На­в­ся­къ­де жи­во­т­ни­те са кът.

- Ле­с­но ли се пра­вят гай­ди?

- За да пра­виш гай­ди, пър­во­то не­що е да мо­жеш да сви­риш, тря­б­ва да зна­еш, ка­к­во тър­сиш от то­зи ин­с­т­ру­мент. Не мо­жеш да на­лу­ч­к­ваш, на­лу­ч­к­ва се са­мо в то­то­то. В му­зи­ка­та вси­ч­ко е ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, аку­с­ти­ка. Все­ки де­тайл тря­б­ва да е на то­ч­но­то си мя­с­то, за да ти е ве­рен то­нът.

- По­с­ле­д­на­та си­ту­а­ция, в ко­я­то гай­да­та ти из­п­ра­ви ко­са­та…

- По вре­ме на по­се­ще­ни­е­то на пре­зи­ден­та Ра­дев в Кар­но­бат. Де­сет ми­ну­ти преди да из­ля­за на сце­на­та ми се пу­к­на мя­ха. Ху­ба­во, че бях пра­вил ед­на гай­да за Аме­ри­ка, ско­чих през про­зо­ре­ца на ста­я­та, ня­ма­ше как да из­ля­за през вхо­до­ве­те на чи­та­ли­ще­то, взех дру­гия мях. И се­га в чан­та­та ви­на­ги но­ся един ре­зер­вен.

- Ти си ав­тор на му­зи­ка­та на тан­ца „Ка­то Фе­никс от жа­ра­ва“. Как се ра­ж­да му­зи­ка­та?

- Има­ло е слу­чаи, къ­с­но ве­чер­та, не мо­га да спя, а в гла­ва­та ми се за­ра­ж­да му­зи­ка. Ста­вам, из­пя­вам го, за­пи­с­вам го. „Фе­никс от жа­ра­ва“ се ро­ди от един мо­тив от пе­сен на Дра­га­на. Ка­то съ­з­да­до­х­ме ор­ке­с­тър „Пъ­с­т­ри­ча“ ре­ши­х­ме да сви­рим са­мо  на­ша му­зи­ка. Пе­с­ни­те са на Сте­ф­ка, му­зи­ка­та я пра­вим за­е­д­но с из­ве­с­т­ния май­с­тор – ка­вал­джия Па­на­йот Ата­на­сов.

- Кое е ва­ж­но­ за до­б­рата му­зи­ка?

- След тол­ка­ва го­ди­ни в му­зи­кан­т­с­ки­те сре­ди сти­г­нах до за­к­лю­че­ни­е­то, че най-ва­ж­но­то е да  се ми­с­ли про­с­ти­ч­ка му­зи­ка, но съ­ще­в­ре­мен­но мно­го сла­д­ка и до­ко­с­ва­ща ду­ша­та, за да мо­гат хо­ра­та да я въз­при­е­мат ле­с­но. Ние по при­н­цип ка­то се­д­нем, все гле­да­ме да пра­вим му­зи­ка за му­зи­кан­ти. Да се до­ка­жеш, че то­ва, ко­е­то си го на­п­ра­вил е май­с­тор­с­ко. Хо­ра­та не ис­кат да чу­ят ка­к­во мо­же ин­с­т­ру­мен­тът, а ка­к­во из­пи­т­ва ду­ша­та. Тря­б­ва да уме­еш да му бръ­к­неш под лъ­жи­ч­ка­та, да му тре­п­не, да до­ко­с­неш не­го­во­то сър­це.

Ка­к­во се слу­ч­ва с „Пъ­с­т­ри­ча“?

- Хо­дим по сва­т­би, ко­га­то има. Про­дъл­жа­ва­ме да съ­з­да­ва­ме своя му­зи­ка, ко­я­то ми­с­лим да за­пи­шем. За­по­ч­ва­ме ре­пе­ти­ции, се­га се­п­тем­в­ри за Бал­кан­с­кия фе­с­ти­вал. Ор­ке­с­тъ­рът пре­жи­вя про­ме­ни. В мо­мен­та вклю­ч­ва шестима му­зи­кан­ти и две пе­ви­ци. Ще уча­с­т­ва­ме в сва­т­бар­с­ко­то на­д­с­вир­ва­не.

- Ще ус­пе­ем ли да за­па­зим бъл­гар­с­ка­та на­ро­д­на му­зи­ка?

- За жа­лост кул­ту­ра­та е ос­та­ве­на на из­жи­вя­ва­не. За ща­с­тие, на ме­с­та в стра­на­та има се­ри­о­зен ин­те­рес към изу­ча­ва­не­то на гай­да. Па­ра­докс е, но е факт, в Кар­но­бат, от­къ­де­то са най-до­б­ри­те гай­да­ри и клар­не­ти­с­ти в ми­на­ло­то, ня­ма же­ла­ние от стра­на на мла­ди­те към те­зи ин­с­т­ру­мен­ти. Та­ка е, за­що­то се ис­ка мно­го труд, кой­то да­ва ре­зул­та­ти, ед­ва след по­не пет го­ди­ни уро­ци. Ка­то ця­ло, за да по­д­дър­жа до­б­ра фор­ма един му­зи­кант,  тря­б­ва да сви­ри ми­ни­мум че­ти­ри ча­са на ден. Ако те са осем, още по-до­б­ре. Без сви­ре­не ни­що не ста­ва. Мо­зъ­кът ти спи­ра да ра­бо­ти.

На­ро­д­на­та му­зи­ка ед­но вре­ме се съ­з­да­ва­ше в се­ла­та. Се­ла­та за­ги­ват, а те бя­ха па­зи­те­ли на фол­к­ло­ра, има­ше жи­вот в те­зи се­ла, въ­п­ре­ки че не бе­ше ле­с­но. Да­но хо­ра­та, ко­и­то са на ръ­ко­во­д­ни длъ­ж­но­с­ти да за­ми­ле­ят за бъл­гар­с­ка­та на­ро­д­на му­зи­ка и да по­ло­жат уси­лия за съ­х­ра­ня­ва­не­то й. Тря­б­ва да въз­пи­та­ва­ме мла­ди­те  в лю­бов към фол­к­ло­ра, да се гор­де­ят с не­го, да оби­чат на­ро­д­на­та му­зи­ка.

- Ка­к­во е за теб му­зи­кан­т­с­ка­та про­фе­сия?

- Съ­д­ба, от ко­я­то не мо­жеш да из­бя­гаш. За ща­с­тие при­ро­да­та ми е да­ла уни­кал­на­та въз­мо­ж­ност да сви­ря, да пра­вя ин­с­т­ру­мен­ти и да съ­з­да­вам му­зи­ка.

То­ва е шанс, кой­то имат мал­ци­на. Бла­го­да­рен съм за то­зи си та­лант.

източник: karnobat-voice.com
В категории: Карнобат


Флагман.БГ Кола изгоря край Русе Кола изгоря край Русе 29/09/2022, Четвъртък 07:20 0
769 заразени с COVID-19
769 заразени с COVID-19 29/09/2022, Четвъртък 06:59 1
Андреа става водолаз
Андреа става водолаз 28/09/2022, Сряда 19:39 3
България Всички новини
Премиерът свиква Съвет по сигурността заради мобилизацията в Русия Премиерът свиква Съвет по сигурността заради мобилизацията в Русия  Целта е заедно със службите да бъдат предприети мерки Извънредно! Акция срещу лихвари и дървосекачи край Сунгурларе, има задържан Извънредно! Акция срещу лихвари и дървосекачи край Сунгурларе, има задържан Сигналът е за незаконен дърводобив, лихварска дейност и корупционни практики при осъществяване на търгове за дърводобив Кола изгоря край Русе Кола изгоря край Русе Движението бе блокирано 769 заразени с COVID-19 769 заразени с COVID-19 Трима с коронавирус починали Автомобил с мигранти се заби в пункт за годишен технически преглед, има ранени Автомобил с мигранти се заби в пункт за годишен технически преглед, има ранени Шофьорът е избягал Хванаха айтоския дилър Сали с 10 пликчета пико в Поморие Хванаха айтоския дилър Сали с 10 пликчета пико в Поморие Пратиха го в ареста за 24 часа Как да върнем пламъка във взаимоотношенията – съвети от специалисти Как да върнем пламъка във взаимоотношенията – съвети от специалисти Дайте си пространство Запознанство в нета като начало за една добра връзка Запознанство в нета като начало за една добра връзка Във виртуалното пространство се срещат всякакви хора – търсещи развлечение и забавление Жители на жк."Меден рудник" изразиха подкрепа за Коалиция „БСП за България“ Жители на жк."Меден рудник" изразиха подкрепа за Коалиция „БСП за България“ Кандидатите за народни представители разговаряха с актива и със симпатизанти на социалистите по различни теми Четири зодии, които не са застрашени от бедност Четири зодии, които не са застрашени от бедност Останалите трябва да работят много, за да получат стандартна заплата. Но има зодии, които естествено са чужди на бедността
Каква фамилия, ако не Ататюрк, е можело да си избере основателят на Република Турция Каква фамилия, ако не Ататюрк, е можело да си избере основателят на Република Турция Един от вариантите е бил "Етел", което, както се твърди, е оригиналното произношение на името "Атила", означаващо голяма река Невероятна история от Одрин, мъж взе от земята паднало билетче и... Невероятна история от Одрин, мъж взе от земята паднало билетче и... Донесе печалба от 1 млн.лири  Диверсията в Балтийско море е първата крачка, втората - използване на руско ядрено оръжие Диверсията в Балтийско море е първата крачка, втората - използване на руско ядрено оръжие Това ще доведе до неизбежна хуманитарна военна мисия на НАТО и помитането на руската армия по земя, въздух и море Изоставена пред олтара: Булката разигра сватба без жених Изоставена пред олтара: Булката разигра сватба без жених Вечерта преди сватбата Стед беше на моминско парти с приятелките си, докато годеникът й Калъм остана с приятели в микробус близо до сватбената церемония В никакъв случай под дърво при гръмотевици В никакъв случай под дърво при гръмотевици Металните стълбове понякога не могат да уловят мълнията и тя пада точно върху някое дърво Експлозии в Харков, изключиха тока Експлозии в Харков, изключиха тока Кметът Игор Терехов съобщи, че е засегнато инфраструктурно съоръжение Окупираните области влизат в Русия, а Зеленски поиска военна помощ, за да си върне територията Окупираните области влизат в Русия, а Зеленски поиска военна помощ, за да си върне територията Президентът на Украйна и призова федерацията да бъде изключена от всички международни организации  Претърсиха яхтата на руски магнат в Германия Претърсиха яхтата на руски магнат в Германия Претърсени са и негови имоти Цената на коргитата скочи рекордно след смъртта на кралицата Цената на коргитата скочи рекордно след смъртта на кралицата Едно от малките кучета за първи път се продава за над 2 500 паунда Ожесточени боеве в Украйна Ожесточени боеве в Украйна Днес е последният ден от гласуването за анексиране на окупираните от Русия територии  
Стефан ГАМИЗОВ, енергиен експерт Стефан ГАМИЗОВ, енергиен експерт Путин се страхува, че ще види танкове на НАТО пред Кремъл Виц на деня Виц на деня Али Баба стига до пещерата и казва: - Сезам, отвори се! Отговаря механичен глас: - Моля, въведете вашия ПИН-КОД.

Виц на деня Виц на деня Като изгледал отново Епизод 1 на "Междузвездни войни", учителят Йода отбелязал: - Какъв съм бил зелен тогава!

Статус във фейсбук Статус във фейсбук Внезапен слънчев удар е, когато Слънцето те хване с друго Слънце...

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори